Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal dňa 27. februára 2023 dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent doc. Ing. Miriame Blahušiakovej, PhD., z Fakulty hospodárskej informatiky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kvantitatívne metódy v ekonómii.

Novovymenovanej docentke srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

 

EU v Bratislave má novú docentku

EU v Bratislave má novú docentku