Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. podpísal vo štvrtok 15. decembra 2022 memorandum o spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré bolo zastúpené štátnou tajomníčkou JUDr. Katarínou Brunckovou, PhD.

Na podpise memoranda sa zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ing. Tomáš Ondrčka, doc. Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MSc., prodekan Obchodnej fakulty a Ing. Jozef Gáll, PhD., vedúci katedry cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Cieľom memoranda je realizácia spolupráce na pedagogickom procese, účasť na spoločných výskumných aktivitách, vzájomná výmena publikácií a materiálov, vzájomná podpora pri odbornom raste zamestnancov oboch partnerov, podpora študentskej odbornej činnosti, podpora spoločnej zahraničnej spolupráce oboch partnerov, podieľanie na vypisovaní tém záverečných prác a pod.

Zástupcovia ministerstva prejavili záujem o koncepčnú spoluprácu od úrovne stredných škôl až po vysoké školstvo, formou hlbšej kooperácie so strednými odbornými školami, podporu duálneho vzdelávania a komplexnej kvalitnej prípravy odborníkov v segmente cestovný ruch. Nadväzne pokračujúc vzdelávaním na bakalárskej a magisterskej úrovni.

Štátna tajomníčka Katarína Bruncková konštatovala, že úzka spolupráca medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo všetkých deklarovaných oblastiach prispeje k výchove kvalitných pracovníkov v cestovnom ruchu, gastronómii a rozvoju cestovného ruchu vo všetkých oblastiach.

Rektor univerzity Ferdinand Daňo vyjadril presvedčenie, že využitím odborných kapacít oboch partnerov v oblastiach, ktoré sú predmetom memoranda, možno dosiahnuť úroveň, ktorá bude výhodná pre MDV SR a tiež EU v Bratislave.

 

Fotogaléria