Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD., odovzdal v stredu 14. decembra 2022 na zasadnutí Kolégia rektora vymenúvacie dekréty novozvoleným dekanom fakúlt EU v Bratislave:

  • prof. Ing. Erike Pastorákovej, PhD. – novozvolenej dekanke Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027
  • doc. Ing. Petrovi Drábikovi, PhD., MSc. – novozvolenému dekanovi Obchodnej fakulty EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027
  • prof. Mgr. Erikovi Šoltésovi, PhD. – novozvolenému dekanovi Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027
  • doc. Ing. Anite Romanovej, PhD. – novozvolenej dekanke Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027
  • Dr. h. c. prof. RNDr. Michalovi Tkáčovi, CSc. – novozvolenému dekanovi Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027
  • doc. PhDr. Radoslavovi Štefančíkovi, MPol., Ph.D. – novozvolenému dekanovi Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2026.

Rektor univerzity sa poďakoval prof. Ing. Ivanovi Brezinovi, CSc. a prof. Ing. Petrovi Markovičovi, PhD. DBA za spoluprácu počas výkonu funkcie dekana Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave vo funkčnom období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.

 

Fotogaléria