Ekonomická univerzita v Bratislave, zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a Mestská časť Bratislava-Vajnory, zastúpená starostom Ing. Michalom Vlčekom, podpísali 12. decembra 2022 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí boli prítomní aj dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., vicestarostka Mestskej časti Bratislava-Vajnory Ing. Soňa Molnárová a za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

„Teší ma, že spolupráca medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Mestskou časťou Bratislava-Vajnory nadobúda aj formalizovaný charakter. Naša vzájomná spolupráca sa rozvíja už niekoľko rokov s dobrými zmysluplnými výsledkami. Memorandum je iba potvrdením toho, čo už existuje a zároveň veľkým záväzkom, aby sme pokračovali v našich spoločných aktivitách v prospech oboch zmluvných strán“, povedal rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

„Naše Vajnory si uvedomujú nezastupiteľný význam vzdelávania a prepojenie s praxou, preto sa tešíme tejto spolupráci a považujeme ju za mimoriadne dôležitú, cennú a úspešnú,“ uviedol starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory Ing. Michal Vlček. Spolupráca ho teší o to viac, že je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a má možnosť vďaka spoločným aktivitám navštíviť svoju „alma mater“.

Už druhýkrát otvorila Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci spolupráce študijnú skupinu Univerzity tretieho veku vo Vajnoroch, ktorej garantom je Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, zastúpená dekanom fakulty, doc. Ing. Petrom Drábikom, PhD., MSc. Vajnory už majú prvých absolventov Univerzity tretieho veku a absolvovali prvé promócie. Spoločný príbeh pokračuje aj v tomto akademickom roku. Spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania bude zameraná na záujmové vzdelávanie a iné mimovýučbové aktivity určené pre seniorov.

Memorandum deklaruje, že obaja jeho partneri nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi podporia rozvoj občianskej participácie na správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory. Podpis memoranda je v súlade s misiou Ekonomickej univerzity v Bratislave v akcente na podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti v Slovenskej republike.

 

Memorandum o spolupráci a porozumení s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory

Memorandum o spolupráci a porozumení s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory

Memorandum o spolupráci a porozumení s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory

Memorandum o spolupráci a porozumení s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory

Memorandum o spolupráci a porozumení s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory