Po 28 mesiacoch sa skončil projekt SEED-Hub (Social Entrepreneurship Education and Development Hub) spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Partnermi Ekonomickej univerzity v Bratislave v tomto projekte boli subjekty z prihraničných regiónov Slovenska a Rakúska: Sociálni inovátori, družstvo, Fachhochschule Burgenland GmbH a Zentrum für Soziale Innovation GmbH.

V rámci projektu SEED-Hub bol realizovaný podrobný audit ekosystému sociálneho podnikania v prihraničných regiónoch Slovenska a Rakúska, na ktorý nadväzovalo vypracovanie na mieru šitého programu ďalšieho vzdelávania pre začínajúcich sociálnych podnikateľov a inovátorov. Bola vytvorená slovensko-rakúska sieť sociálneho podnikania a sociálnych podnikov, ktorá zahŕňa predovšetkým subjekty z týchto oblastí oblasti podnikania: vzdelávanie, pracovná integrácia, ochrana životného prostredia, sociálna starostlivosť, fair trade, sociálne bývanie, kultúra a umenie, cestovný ruch, IT, telekomunikácie, komunitný rozvoj a ľudské práva. Dôraz bol kladený na rozvoj dlhodobej spolupráce medzi záujmovými skupinami, ktoré čelia porovnateľným výzvam v prihraničných regiónoch Viedne, Burgenlandu, Dolného Rakúska, Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a ktoré profitujú z transferu know-how. SEED-Hub počas svojho trvania podporoval cezhraničnú inštitucionálnu spoluprácu v oblasti sociálneho podnikania a zorganizoval prvé tri ročníky formátu Social Business Forum, ktoré bude pod záštitou zúčastnených vzdelávacích inštitúcií pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Sme presvedčení, že novovzniknuté impulzy vyústia do novej spolupráce; za účelom jej ďalšej podpory bude aj po skončení projektu naďalej fungovať otvorená SEED-Hub skupina na platformách LinkedIn a Facebook a bude k dispozícii celej SEED komunite.

Všetky výsledky projektu sú podrobne zdokumentované na hlavnom webovom sídle projektu SEED Hub: https://www.sk-at.eu/sk/interreg-project/32-seed-hub.

 

seed hub 5 newsletter