V piatok 21. októbra 2022 o 08.00 h sa v Rokovacej miestnosti EU v Bratislave na neverejnom zasadnutí Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo druhé kolo volieb kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027.

Na základe výsledku volieb bol opätovne za kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 zvolený prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

V bode rôzne rektor EU v Bratislave informoval členov Akademického senátu EUBA o aktuálnej situácii v súvislosti so stanoviskami SRK k otázkam financovania vysokých škôl. Zamestnanecká a študentská časť Akademického senátu EUBA považujú súčasnú situáciu vo financovaní vysokých škôl spojenú s niekoľkoročným poklesom dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ako aj so zvyšujúcimi sa prevádzkovými nákladmi na chod univerzity v dôsledku energetickej krízy, za kritickú a ohrozujúcu základný chod univerzity a tým aj plnenie jej poslania.

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor EUBA