Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčania Kolégia rektora ako poradného orgánu zo dňa 21. septembra 2022 z dôvodu realizácie opatrení súvisiacich s energetickými úsporami počas víkendov v nadväznosti na počet študentov externého štúdia zapísaných na štúdium v ak. roku 2022/2023 vydáva 

 

opatrenie rektora č. 6/2022.

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 26. septembra 2022.

 

1.1 Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester 

Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa bude od 26. septembra 2022 do 17. decembra 2022 realizovať v súlade s harmonogramom ak. roka 2022/2023 podľa rozvrhu hodín pre externé štúdium výhradne online formou. Výučba bude zabezpečená s využitím online platformy MS Teams s následnou formou samoštúdia, napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené. 

Týmto nie je dotknutá forma realizácie skúšok v priebehu skúškového obdobia v zimnom semestri. Skúšky v skúškovom období zimného semestra sa budú na externom štúdiu realizovať prezenčnou formou. 

Toto opatrenie sa vzťahuje na študentov bratislavských fakúlt EU v Bratislave, ako aj na študentov Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach. 

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby. 

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 21. septembra 2022 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
rektor 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.