Možno by sa niekomu zdalo, že po konci akademického roka sa univerzita prepne do prázdninového a dovolenkového režimu. No opak je pravdou. Ani počas teplých letných dní univerzita nezaháľa a zlepšuje nielen pracovné, ale aj študentské prostredie.

O tom, aké rekonštrukcie prebehli v poslednom období, resp. prebiehajú v študentských domovoch a účelových zariadeniach, sme sa porozprávali s riaditeľkou Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb Helenou Kuchyňkovou.

 

Koľko študentských domovov vlastní EUBA a v akom stave sa aktuálne nachádzajú?

Ekonomická univerzita v Bratislave vlastní 8 študentských domovov. Sedem z nich sa nachádza v Bratislave a jeden v Košiciach. Internáty boli postavené v obdobiach medzi rokmi 1945 - 1988.

ŠD Prokopa Veľkého – uvedený do prevádzky v roku 1945

ŠD Hroboňova - budova bola postavená v roku 1957

ŠD Vlčie hrdlo - budova bola postavená v roku 1967

ŠD Starohájska 4 a Starohájska 8 - budovy boli postavené v roku 1981

ŠD Bellová so sídlom v Košiciach - budova bola do trvalého užívania uvedená v roku 1983.

ŠD Dolnozemská - budova bola postavená a daná do prevádzky v roku 1988

ŠD Ekonóm - budova bola postavená v roku 1986 a zrekonštruovaná Ekonomickou univerzitou v Bratislave v roku 2004.

Rekonštrukcie a opravy sa vykonávajú priebežne vo všetkých študentských domovoch a to v rámci finančných možností univerzity.

 

Aká najväčšia rekonštrukcia prebehla v uplynulom roku?

V uplynulom akademickom roku sa univerzite podarilo zrealizovať formou garantovanej energetickej služby významnú obnovu Študentského domova Starohájska 8. V rámci obnovy sa vykonalo zateplenie vonkajšej fasády, náter a upevnenie balkónov, výmena okien a vstupných dverí, realizácia montáže nových technológií vykurovania vo výmenníkovej stanici, optimalizácia vykurovania v ubytovacích priestoroch, inštalácia nových sprchových ružíc, maľovanie všetkých ubytovacích a spoločných priestorov, zabezpečenie monitorovania vonkajšieho a zadnej časti objektu kamerovým systémom.

Pôvodný stav študentského domova Starohájska 8

Pôvodný stav študentského domova Starohájska 8

Zrekonštruovaný Študentský domov Starohájska 8 Zrekonštruovaný Študentský domov Starohájska 8

 

Študentský domov Horský Park prešiel v posledných rokoch veľkou rekonštrukciou. Je už tento internát finálne zrekonštruovaný a viete nám povedať, koľko stála kompletná rekonštrukcia celého študentského domova?

Záverečnou 7. etapou rekonštrukcie ŠD Horský Park - prepojovací objekt spojený s rozšírením ubytovacích kapacít a jednotlivými zrekonštruovanými blokmi, sme zavŕšili kompletnú rekonštrukciu tohto internátu. Vytvorili sme vhodné podmienky pre štúdium a výchovu absolventov univerzity a dosiahli sme zvýšenie miery energetickej efektívnosti prevádzkovania budovy ŠD Horský Park. Náklady na spotrebu elektrickej energie, plynu a vody sa znížia viac cca o 40 %. Rekonštrukciou tohto objektu sme obnovili 22 % z celkovej ubytovacej kapacity študentských domovov univerzity (648 lôžok). Rekonštrukcia trvala 17 rokov (2004 - 2021) a stála viac ako 5,8 milióna Eur.

Pôvodný stav ŠD Horský Park - prepojovací objekt

Pôvodný stav ŠD Horský Park - prepojovací objekt

Aktuálny stav ŠD Horský Park - prepojovací objekt po rekonštrukcii

Aktuálny stav ŠD Horský Park - prepojovací objekt po rekonštrukcii

 

Podarilo sa v uplynulom akademickom roku odstrániť havarijný stav v študentskom domove Vlčie hrdlo?

Áno, v tomto študentskom domove sa zrealizovala rekonštrukcia tepelného hospodárstva. Realizovaním stavby sa splnil hlavný zámer diela, t. j. odstránenie havarijného stavu a zvýšenie hospodárnosti a bezpečnosti prevádzkovania.

Plánuje sa univerzita v rámci rekonštrukcií študentských domovov zapojiť do výziev z Plánu obnovy?

Áno, EUBA plánuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a názvom: „Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl“, komponent č. 8 - Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl, s názvom investície v komponente - Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl „zelená časť alokácie“.

O ktorých študentských domovoch hovoríme? Aké časti týchto študentských domovov by sa mali zrekonštruovať?

V štádiu prípravy sú projektové dokumentácie na celkovú rekonštrukciu dvoch študentských domovov a to Dolnozemská 1 a Starohájska 4, zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, dosiahnuté využitím OZE - obnoviteľných zdrojov energie ako aj vytvorenia vhodných podmienok pre štúdium  modernizáciu ubytovacích priestorov, zdravotno-technické inštalácie s potenciálom úspor množstva studenej vody v budove, modernizáciu osvetľovacej sústavy a elektroinštalácie a pod.

Súčasťou univerzity sú aj 3 účelové zariadenia – Virt, Pokrok a Jarabá. Prebehli, resp. prebiehajú rekonštrukcie aj v týchto zariadeniach?

Vzdelávacie zariadenie Virt v okrese Komárno, je počas letných dní plne k dispozícii našim kolegom, ktorí tam môžu stráviť letné pobyty so svojimi rodinami. Aj z tohto dôvodu prebehla v tomto zariadení rekonštrukcia plaveckého bazéna, aby bol plne k dispozícii rekreantom.

Ubytovacom zariadení Jarabá, ktoré sa nachádza pod sedlom Čertovica z južnej strany Nízkych Tatier, v blízkosti obce Mýto pod Ďumbierom, sa v roku 2018 vymenili okná a následne sa vykonali ďalšie opravy a stavebné práce, ako je výmena podláh, obnova a vybavenie kuchyne, maľovanie celých priestorov zariadenia, výmena interiérových dverí a nábytku.

V Ubytovacom zariadení Pokrok v Hornom Smokovci sa od marca až do konca tohto roka realizuje komplexná rekonštrukcia objektu v hodnote takmer 500 tis. Eur. Je zameraná na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a zaradenie objektu do energetickej triedy „A0“ a na zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, dosiahnuté využitím OZE - obnoviteľných zdrojov energie. Po ukončení rekonštrukcie bude zariadenie opäť k dispozícii zamestnancom a študentom univerzity.

Pôvodný stav účelového zariadenia Pokrok vo Vysokých Tatrách

Pôvodný stav účelového zariadenia Pokrok vo Vysokých Tatrách

 Aktuálny stav rekonštrukcie v mesiaci júl 202

Aktuálny stav rekonštrukcie v mesiaci júl 2022

 

Počuli sme, že sa v rámci areálu univerzity plánuje materská škôlka ECO včielka. Kde sa budú nachádzať jej priestory a v akej fáze projektu sa momentálne nachádzame?

EU v Bratislave začína v auguste realizovať rekonštrukciu priestorov, ktoré zamestnanci poznajú pod názvom „Školička“ za účelom zriadenia Súkromnej materskej školy ECOvčielka pre deti zamestnancov a študentov EUBA, na ktorú získala prostriedky v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021. Termín ukončenia rekonštrukcie je plánovaný na koniec roka 2022 a samotné spustenie činnosti ECOvčielky sa plánuje na 1. september 2023.

Odporučili by ste zamestnancom a študentom využiť možnosť letného alebo zimného pobytu v našich účelových zariadeniach?

Určite áno. V rámci týchto zariadení sa snažíme poskytnúť zamestnancom a študentom univerzity príjemné prostredie pre strávenie voľného času s rodinami a priateľmi. Vo Virte, je možné využívať exteriérový plavecký bazén s termálnou vodou, prípadne navštíviť kúpele v Patinciach. Okolie účelového zariadenia Jarabá v Nízkych Tatrách ponúka množstvo nádherných cyklistických a turistických chodníkov – pre náročných aj nenáročných turistov. Zariadenie Pokrok vo Vysokých Tatrách má výnimočnú polohu, keďže sa nachádza v blízkosti množstva lyžiarskych stredísk a turistických trás na rôzne štíty Tatier.

 

Ako sa zveľaďuje pracovné a študentské prostredie na EUBA nám odpovedal vedúci Oddelenia prevádzky a investícií Jozef Cerovský.

 

Aké úpravy, prípadne nová výstavba prebiehajú, resp. budú prebiehať v najbližšom období?

Na univerzite aktuálne prebieha, resp. sa pripravuje viacero projektov. Ide o inštaláciu exteriérových žalúzií v budovách V1 a V2, rekonštrukciu objektu Školička pre budúce potreby škôlky ECO včielka, spustenie služby zdieľaných bicyklov Slovnaft BAJK a nesmieme zabudnúť ani na výstavbu multifunkčnej športovej haly v areáli univerzity.

Spomínali ste inštaláciu exteriérových žalúzií. Kde a kedy sa bude táto technológia inštalovať?

Exteriérové žalúzie budú inštalované v budove V1 primárne na najvyšších poschodiach a oknách, ktoré boli už vymenené a taktiež v budove V2. Aj takýmto spôsobom sa budeme snažiť o zníženie teplôt v kanceláriách a učebniach, kde sú v lete veľmi negatívne tepelné podmienky. Veríme, že práca pre zamestnancov a učebne pre študentov budú o niečo príjemnejšie. Aktuálne sú žalúzie vo fáze výroby a následne sa pristúpi k montáži.

Pristavme sa pri službe Slovnaft BAJK. Kedy sa plánuje uvedenie do prevádzky a kde sa budú bicykle nachádzať?

Univerzita plánuje službu zdieľaných bicyklov spustiť od septembra 2022, teda od začiatku nového akademického roka. Službu bude zabezpečovať spoločnosť Slovnaft. Bicykle budú umiestnené neďaleko zastávky MHD, teda len pár krokov od hlavných vchodov na univerzitu. Nielen študenti, ale aj zamestnanci tak budú mať možnosť využiť bicykle na presun do centra mesta a k internátom. Aktuálne sme dokončili vybetónovanie podkladov pod stojany a čakáme na osádzanie stojanov na bicykle a taktiež spustenie celej technológie.

V akom štádiu je aktuálne výstavba multifunkčnej športovej haly?

Výstavba sa spustila vo februári 2022 po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia. Na stavbe panuje čulý pracovný ruch. Aktuálne bolo ukončené betónovanie podkladu pod železobetónové nosníky, ktoré sú momentálne vo výrobe. Dokončenie výstavby a spustenie je plánované na marec 2023.

My len doplníme, že multifunkčná športová hala bude mať hraciu plochu minimálne 42x24 metrov s grafickým vyznačením viacerých ihrísk pre rôzne športy (volejbal, basketbal, futsal, florbal, hádzaná či bedminton), 8 šatní s celkovou kapacitou 130 športovcov, šatne pre trénerov a rozhodcov a taktiež priestory pre relax a regeneráciu športovcov. Výhľadová kapacita hľadiska je 700 – 750 miest. Hala bude po dokončení slúžiť pre potreby výučby a rozvoja športových a pohybových aktivít študentov EU v Bratislave, pre potreby športovej reprezentácie a organizovanie významných národných a medzinárodných športových podujatí v halových športoch.

Aktuálny stav výstavby Multifunkčnej športovej haly EU v Bratislave

Aktuálny stav výstavby Multifunkčnej športovej haly EU v Bratislave

 

Viete nám v krátkosti povedať aj o ďalších menších rekonštrukciách, ktoré aktuálne prebiehajú?

Áno, momentálne sa vymieňajú výťahy v budove V2, v blokoch D a E. Výmena by mala byť ukončená v septembri tohto roka. Vo fáze verejného obstarávania sú inštalácie klimatizácií do spoločenských miestností SM01 a SM02. Na začiatku realizácie je aj implementácia bezbariérových prvkov – navigácie pre nevidiacich vo vestibuloch V1 a V2.

Vieme, že určite existujú nejaké projekty v „šuflíku“, ktoré by sa v prípade získania finančného krytia realizovali. Môžete nám prezradiť nejaké z nich?

Určite chceme pokračovať vo výmene okien na budovách V1 a V2 a následne v inštaláciách exteriérových žalúzií, ktoré by mali zvýšiť teplotný komfort v zime a v lete, nielen v učebniach, ale aj v kanceláriách. V príprave máme aj rekonštrukciu Študentského domova Bellova v Košiciach, opravy striech na budovách V1 a V2, rekonštrukciu podkladu pod parkoviskom, zveľadenie športového areálu na Trnavskej ceste v Bratislave a taktiež výstavbu atletického oválu pri multifunkčnej športovej hale.

 

A čo pripravujeme nabudúce? V ďalšom pokračovaní letného špeciálu sa dozviete sa zaujímavosti o projektoch, ktoré sa na EUBA aktuálne riešia.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.