Ekonomická univerzita v Bratislave v termíne od 25. do 28. apríla 2022 usporiadala 12. edíciu Medzinárodného týždňa International Teaching & Training Week 2022 s podtitulom Zabezpečenie kvality v študijných programoch poskytujúcich dvojité diplomy.

Podujatie univerzita organizovala v spolupráci s medzinárodnou sieťou pre dvojité diplomy HERMES Universities Network rámci programu Erasmus+. Hlavnou témou podujatia bolo zabezpečenie kvality v študijných programoch poskytujúcich dvojité diplomy. Podobne ako mnoho iných renomovaných univerzít, aj EU v Bratislave považuje programy dvojitých diplomov za dôležitú súčasť internacionalizácie. Úvodným slovom účastníkov privítali Boris MATTOŠ prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave a Claudia TARANTOLA, predsedníčka siete HERMES Universities Network.

Počas štyroch dní bol pre zahraničných hostí pripravený bohatý program plný interaktívnych workshopov so zameraním na zabezpečovanie kvality v rámci programov zabezpečujúcich dvojité diplomy a diskusie o výzvach a skúsenostiach, ktoré medzinárodný akreditačný proces so sebou prináša.

Prodekan pre medzinárodné vzťahy na EM Strasbourg Business School a generálny tajomník siete HERMES Kevin MAC GABHANN a Elodie THEVENET, manažérka siete HERMES a zástupkyňa zahraničného oddelenia na EM Strasbourg Business School, predstavili hosťom EM Strasbourg Business School a medzinárodnú sieť HERMES v kontexte programu dvojitých diplomov, ich misie, vízie, strategické ciele a poslanie. Zdôraznili potrebu medzinárodnej spolupráce, zdieľania skúsenosti, výskumu na medzinárodnej úrovni, podporu virtuálnych programov a taktiež podporu programu dvojitých diplomov aj na úrovni bakalárskeho štúdia. Ako zdôraznila počas workshopu Ildikó NÉMETHOVÁ, prodekanka pre medzinárodné vzťahy na Fakulte aplikovaných jazykov: „Úspech siete HERMES nemožno dosiahnuť bez jej angažovaných členov, ktorí spolupracujú na vytváraní silnej kultúry s európskou identitou, ktorá je v sieti zakotvená.“

V duchu hlavnej témy, ktorou bolo zabezpečenie kvality v študijných programoch poskytujúcich dvojité diplomy sa niesli aj ďalšie workshopy. O svoje skúsenosti s programom dvojitých diplomov sa podelil Paskal ZHELEV, prodekan pre zabezpečenie kvality a medzinárodnej spolupráce na Univerzite národného a svetového hospodárstva (UNWE), Bulharsko.

Oliver VETTORI, dekan pre akreditáciu a zabezpečenie kvality na Ekonomickej univerzite vo Viedni (WU), Rakúsko sa vo svojej prezentácii zameral nielen na podporu kvality, ale aj na manažment kvality (IQA) v študijných programoch poskytujúcich dvojité diplomy: „Je potrebné pýtať sa otázky a jasne definovať odpovede. Aké sú strategické ciele, ktoré má spolupráca podporovať? Aké výhody plynú pre zúčastneného partnera? Aké sú konkrétne ciele na najbližších päť rokov?“ Na prezentáciu Dr. Vettoriho nadviazala Jana PÉLIOVÁ, prorektorka pre manažovanie akademických projektov prezentáciou o ceste Ekonomickej univerzity v Bratislave k akreditácii AASCB. Vyzdvihla najmä dôležitosť stanovenia si jasného cieľa, strategického plánu, porozumenia štandardov a najmä dôraz na aktivitu v AASCB komunite.

Zahraniční pedagógovia z Nemecka (TU Dresden) a Talianska (University of Pavia) sa zapojili do vyučovacieho procesu na Obchodnej fakulte a Národohospodárskej fakulte. Prednášky prebehli v anglickom jazyku.

Účastníci zhodnotili podujatie ako skvelú príležitosť pre stretnutie svojich kolegov zo zahraničných univerzít. Vyzdvihli kvalitu poskytnutých informácií o implementácií dvojitých diplomov, dôležitosť networkingu a manažmentu kvality.

Certifikáty účastníkom v zastúpení rektora EU v Bratislave odovzdal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.