Ekonomická univerzita v Bratislave vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V súlade s ostatnou novelou[1] zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), ktorou sa upravujú kompetencie správnej rady verejnej vysokej školy a určujú pravidlá jej kreovania, vyhlasuje Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V zmysle zákona o vysokých školách členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Návrhy kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave predkladajú Akademickému senátu EU v Bratislave právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií (§ 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov.

Navrhnutý kandidát musí mať v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Funkcia člena Správnej rady EU v Bratislave je v zmysle § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti EU v Bratislave, ktorá nie je fakultou; členmi Správnej rady EU v Bratislave nesmú byť ani ich závislé osoby [§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 344/2017 Z. z.]. Funkcia člena Správnej rady EU v Bratislave je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci EU v Bratislave a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.

Študentská časť Akademického senátu EU v Bratislave môže zvoliť jedného člena Správnej rady EU v Bratislave aj z členov akademickej obce EU v Bratislave okrem členov Akademického senátu EU v Bratislave.

 

SPÔSOB PREDKLADANIA NÁVRHOV:

Návrh na kandidáta na člena Správnej rady EU v Bratislave musí obsahovať:

  • profesijný životopis navrhovanej osoby,
  • súhlas navrhnutého kandidáta,
  • čestné vyhlásenie navrhnutého kandidáta o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva v Správnej rade EU v Bratislave a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v Správnej rade EU v Bratislave, obsahujúce zároveň vyhlásenie o spracovaní osobných údajov kandidáta na účely výberu členov správnej rady.

 

Kompletné návrhy je možné podávať Akademickému senátu EU v Bratislave v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom „Návrh na kandidáta na člena Správnej rady EU v Bratislave

na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Akademický senát EU v Bratislave
Dolnozemská cesta l
852 35 Bratislava 5

Predkladateľ návrhu je povinný na prednej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoj názov, resp. obchodné meno a úplnú adresu.

 

TERMÍN PREDKLADANIA NÁVRHOV do: 19. augusta 2022.

 

VYHODNOTENIE NÁVRHOV:

V zmysle § 40 ods. 5 zákona o vysokých školách Akademický senát EU v Bratislave zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov kandidátov na člena Správnej rady EU v Bratislave štyroch kandidátov a študentská časť Akademického senátu EU v Bratislave zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov kandidátov na člena Správnej rady EU v Bratislave jedného kandidáta.

Po voľbe kandidátov zorganizuje EU v Bratislave verejné vypočutie kandidátov.

Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda Akademického senátu EU v Bratislave na vyjadrenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh kandidátov zvolených Akademickým senátom EU v Bratislave.

Ak sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, že sa vyjadril.

Po uplynutí tejto lehoty rozhodne Akademický senát EU v Bratislave tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby.

Ak Akademický senát EU v Bratislave nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta, opakuje sa uvedený postup z pôvodne doručených návrhov na kandidátov na členov Správnej rady EU v Bratislave.

 

V Bratislave dňa 24. júna 2022

 

[1] Zákon číslo 137/2022 Z.z.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.