Názov programu: FREE MOVER – UKRAJINA (FM – UA) - kapacity sú už plne obsadené

PODMIENKY

Free mover Ukrajina je krátkodobý mobilitný program určený pre študentov vysokých škôl na Ukrajine s ekonomickým zameraním, umožňujúci zahraničnú študentskú mobilitu na Ekonomickej univerzite v Bratislave v trvaní spravidla 1 semestra. Študent je prijímaný na akademickú mobilitu v zmysle §58a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci programu si študent zapisuje predmety z ponuky v počte 3 - 5 predmetov a v prípade ich úspešného absolvovania získava príslušné ECTS kredity. Pobytové náklady súvisiace s absolvovaním akademickej mobility si študent hradí z vlastných zdrojov. Uchádzač o túto formu programu musí byť oficiálne zapísaný v študijnom programe na ukrajinskej vysokej škole v čase podávania prihlášky.

 

PRIHLASOVANIE

  1. Zaslanie prihlášky na e-mailovú adresu incoming@euba.sk
    Do subjektu je potrebné uviesť FREE MOVER. Prijímanie prihlášok je priebežné
  2. Stanovisko k zaslanej prihláške – max. do 3 pracovných dní po zaslaní prihlášky
  3. V prípade kladnej odpovede študent postupuje v zmysle poskytnutých inštrukcií. Študent následne bude môcť požiadať o pridelenie ubytovania v ŠD EUBA*.

DOKUMENTÁCIA (k bodu č. 1)

  • Prihláška (Student Application Form);
  • Potvrdenie o návšteve školy - dokument potvrdzujúci akademickú príslušnosť k vysokej škole na Ukrajine.

    Poznámka: Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko je možné namiesto potvrdenia o návšteve školy poskytnúť aj iný dokument alebo jeho kópiu, ktorou sa preukáže vzťah študenta k vysokej škole na Ukrajine a k tomuto dokumentu študent pridá vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

 

POSTUP PO PRIHLASOVANÍ

Účastníkovi akademickej mobility bude v prípade kladnej odpovede zaslaná dohoda o freemover mobilite (Freemover Mobility Agreement) so zoznamom odborných predmetov v anglickom jazyku v zmysle disponibilnej kapacity. Podmienkou pre zaradenie študenta do mobilitného programu je zapísanie minimálne 3 predmetov na výučbu.

Po formálnom potvrdení zo strany študenta a zo strany príslušného zástupcu univerzity, bude študent zapísaný na štúdium a získava práva a povinnosti študenta vysokej školy na obdobie trvania letného semestra 2021/2022, t.j. do 30.6.2022.

 

VÝUČBA

Informácia o forme výučby je uvedená v informačnom liste predmetu a v zozname odborných predmetov.

List of courses for FREE MOVERS UA SUMMER SEMESTER

DESCRIPTION OF COURSES FREE MOVERS UA SUMMER SEMESTER

 

PODMIENKY ZÍSKANIA KREDITOV

Podmienky pre získanie kreditov za absolvovanie predmetu sú stanovené v informačnom liste predmetu. Bližšie informácie poskytnú vyučujúci.

Poplatok: mobilitný program Free mover – Ukrajina je bez poplatku.

Kapacita programu: 10 študentov

 

KONTAKT

Oddelenie medzinárodnej mobility

incoming@euba.sk

 

* Študentom ukrajinských vysokých škôl bol odpustený poplatok za ubytovanie v študentských domovoch EU v Bratislave za obdobie apríl – jún 2022.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.