S cieľom ešte intenzívnejšieho prepojenia vzdelávacieho procesu s hospodárskou praxou podpísal Ferdinand Daňo, rektor EU v Bratislave za účasti dekana Obchodnej fakulty Petra Drábika dňa 16. 9. 2021 Memorandum o spolupráci s Radou slovenských exportérov, zastúpenou Mgr. Lukášom Parízkom, predsedom Rady slovenských exportérov. Oblasť vzájomnej spolupráce bude prioritne orientovaná na oblasti vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti, projektových aktivít a vzdelávacieho procesu. Na podpise memoranda sa zúčastnil aj Mgr. Jozef Hrabina, hlavný analytik Rady slovenských exportérov a doc. Ing. Viera Ružeková, PhD. za katedru medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty EUBA.

Cieľom memoranda je vymedzenie rámca pre obojstranne prospešnú spoluprácu medzi EU v Bratislave, predovšetkým Obchodnou fakultou a katedrou medzinárodného obchodu na jednej strane a Radou slovenských exportérov na druhej strane, realizovanú prostredníctvom poskytovania vzájomnej pomoci, prioritne orientovanej do záujmových oblastí pôsobnosti strán memoranda za účelom kvalifikovaného, efektívneho a vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločenského záujmu.

Rada slovenských exportérov je záujmové združenie právnických osôb zriadené podľa príslušného zákona SR, ktorého cieľom je sprostredkovať efektívnu komunikáciu medzi exportérmi, štátnymi inštitúciami, komerčnými bankami a relevantnými medzinárodnými inštitúciami v oblasti medzinárodného obchodu a medzinárodného podnikania. V súčasnosti má viac ako 60 aktívnych členov, pričom ich počet neustále rastie. Ekonomická univerzita, v zastúpení Obchodnou fakultou a katedrou medzinárodného obchodu je vzdelávacia inštitúcia v oblasti ekonómie, medzinárodného obchodu a podnikania, ktorá dlhodobo aktívne spolupracuje s MH SR, MZVaEZ, Eximbankou a.s., AZC, a.s., SARIOm a ďalšími relevantnými inštitúciami a podnikmi hospodárskej praxe na príprave strategických dokumentov ako napr. proexportnej politiky SR, návrhov pre zlepšenie fungovania ekonomickej diplomacie SR, príprave odborných publikácií pre malé a stredné spoločnosti v oblasti zahraničného obchodu a medzinárodného podnikania.

Predmetom spolupráce budú aj odborné stáže našich študentov v rámci povinného predmetu Prax, spolupráca odborníkov z hospodárskej praxe pri tvorbe a oponovaní diplomových prác.

 

Fotogaléria