Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO sa na začiatku akademického roka 2021/2022 prihovoril všetkým študentom a zamestnancom univerzity.

 

 

Plná verzia príhovoru [video]

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti,

dovoľte mi, aby som Vás všetkých pozdravil na prahu nového akademického roka 2021/2022. Pri vstupe do tohto akademického roka Vám všetkým prajem hlavne pevné zdravie, ale aj veľa pracovných, študijných a osobných úspechov. Všetkým želám veľa vytrvalosti pri napĺňaní cieľov a očakávaní, nech je tento akademický rok pre Vás všetkých úspešný a prežitý podľa Vašich predstáv hlavne v plnom zdraví.

Skončil sa akademický rok, v ktorom Ekonomická univerzita v Bratislave oslávila 80. výročie svojho vzniku. Všetci sme pevne verili, že toto výročie dôstojne oslávime a pracovne aj študijne ho prežijeme v štandardnom režime. Situácia, ktorá však ovplyvnila životy nás všetkých, nám to neumožnila.

Taký akademický rok, aký sme práve skončili, sme na univerzite ešte nezažili. Mimoriadna situácia mala negatívny vplyv na chod celej univerzity, pracovný proces zamestnancov, vzdelávací proces študentov, ale aj na ich mimoškolský študentský život.

Učitelia, zamestnanci, ale aj študenti zvládli túto situáciu bez väčších problémov, ale na univerzite nepulzoval bežný život, časť akademického roka chýbali zamestnanci a celý akademický rok ostali posluchárne a priestory univerzity bez tých, ktorým sú predovšetkým určené, bez študentov. Osireli všetky študentské domovy, na ktorých za bežných podmienok prežívajú študenti svoj mimoškolský život a organizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia spestrujúce ich život na univerzite.

Napriek všetkému bola prevádzka univerzity plne zabezpečená, úspešne bol ukončený zimný aj letný semester. Pozitívne možno hodnotiť, že sa podarilo zorganizovať a realizovať štátne skúšky prezenčnou formou, aj keď za prísnych protiepidemických opatrení.

Za zvládnutie celej tejto situácie si všetci zaslúžia poďakovanie.

Ani na začiatku nového akademického roka nám súčasná situácia nedovoľuje, aby sme jeho začiatok spoločne oslávili v priestoroch univerzitnej auly za účasti študentov a zamestnancov. Ešte nie je možné, aby sme sa stretávali vo väčšom počte, a to ani pri takých príležitostiach, akými sú akademické slávnosti a v rámci nich aj otvorenie  akademického roka, preto som sa rozhodol zvoliť už po druhýkrát túto formu príhovoru pri príležitosti otvorenia nového akademického roka. Mojím osobným prianím však je, aby bola univerzita plná študentov a zamestnancov, aby na nej vládol normálny chod, ale verte, v tejto situácii bolo najlepším rozhodnutím krízového štábu univerzity postupovať tak, ako sme postupovali.

Vedenie univerzity aj vedenia fakúlt plnili aj v týchto sťažených podmienkach úlohy vyplývajúce z dlhodobého zámeru univerzity a dlhodobých zámerov fakúlt.

Ďakujem všetkým, ktorí pochopili, že úspechy univerzity a jej fakúlt nie sú iba úspechmi členov manažmentu, ale sú našimi spoločnými úspechmi, na ktorých majú nemalý podiel všetci, ktorí zo svojich pozícií urobili maximum v prospech rozvoja univerzity a fakúlt.

Napĺňanie poslania univerzity, dôsledné uplatňovanie základných princípov jej činnosti, rešpektovanie a presadzovanie deklarovaných hodnôt a realizácia hlavných strategických zámerov sú základom vízie univerzity, t. j.  aby bola vnímaná a uznávaná ako kvalitná, moderná a dynamická výskumná univerzita s internacionálnym smerovaním a vedúcim postavením v regióne strednej Európy v oblasti manažérskeho a ekonomického vzdelávania na všetkých troch stupňoch štúdia.

Pozitívne výsledky jednotlivých fakúlt a jej učiteľov, práca ostatných zamestnancov a úspechy a výsledky našich študentov v domácom aj medzinárodnom prostredí svedčia o tom, že  univerzita patrí medzi rešpektované vysokoškolské inštitúcie obdobného odborného zamerania a je akceptovaná tak domácimi organizáciami a inštitúciami, ako aj významnými zahraničnými partnermi, s ktorými máme úspešnú dlhoročnú spoluprácu.

Pred všetkými zamestnancami, ale aj študentmi stoja v nasledujúcom akademickom roku významné úlohy, ktoré budú smerovať do splnenia strategických cieľov tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni, t. j. profilovať univerzitu ako univerzitu presadzujúcu jej výskumný charakter a profilovať univerzitu ako inštitúciu, spĺňajúcu národné a medzinárodné štandardy vo všetkých oblastiach jej činnosti.

Medzi hlavné prierezové priority univerzity patrí zabezpečovanie neustáleho zvyšovania kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity na  získanie a zabezpečenie inštitucionálnej akreditácie na národnej úrovni pri dodržiavaní medzinárodných štandardov kvality.

Od septembra 2020 nadobudli účinnosť nové štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré vymedzujú súbor požiadaviek kladených univerzite na zabezpečenie a implementáciu vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania. Prestali platiť výsledky ostatnej komplexnej akreditácie a správu zabezpečovania kvality študijných programov prebrali na seba vysokoškolské inštitúcie.

V uplynulom akademickom roku začali jednotlivé fakulty postupne pracovať na zosúlaďovaní vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave s týmito štandardmi podľa pravidiel pre vnútorný systém zabezpečovania kvality, ktoré Ekonomická univerzita v Bratislave pre tento proces pripravila a schválila. Fakulty pripravili a v tomto akademickom roku budú naďalej pripravovať nové študijné programy, prípadne ich aktualizáciu tak, aby zodpovedali moderným požiadavkám kladeným na obsah a formu vysokoškolského vzdelávania.

Na univerzite začala pracovať Rada pre vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorá dôkladne hodnotí všetky materiály predložené fakultami, aby sa univerzita o niekoľko rokov mohla uchádzať o inštitucionálnu akreditáciu a bola pri nej úspešná.  Rada kvality odporučila požiadať Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo o akreditovanie takmer 20 nových študijných programov. Ďalšie úpravy existujúcich študijných programov schválila v rámci procesu prispôsobovania sa štandardom. Tento proces bude ukončený v akademickom roku 2021/2022 a na jeho zavŕšení musia s učiteľmi študijných programov spolupracovať aj študenti a zástupcovia relevantnej hospodárskej praxe. Konečným spoločným cieľom nás všetkých je poskytovať moderné a medzinárodne porovnateľné študijné programy, aby naši absolventi boli aj naďalej žiadaní na trhu práce a dobre pripravení na globálne výzvy.

K ďalším prierezovým prioritám patrí tiež prehlbovanie internacionalizácie vzdelávania, vedy a výskumu a ďalších činností univerzity prehlbovaním partnerských vzťahov a aktivizáciou sietí s univerzitami v SR a v zahraničí.

Aj napriek zložitej situácii spôsobenej pandémiou Ekonomická univerzita  v Bratislave v akademickom roku 2020/2021 pokračovala v posilňovaní svojho postavenia v medzinárodnom kontexte. V rámci bilaterálnej spolupráce disponuje univerzita sieťou 122 partnerských univerzít v 44 štátoch sveta na 5 kontinentoch. V akademickom roku 2020/2021 sme uzatvorili vzájomnú spoluprácu s viacerými kvalitnými a medzinárodne uznávanými vysokoškolskými inštitúciami.

Fakulty v súčasnosti realizujú 15 medzinárodných dvojitých a spoločných študijných programov s 12 partnerskými univerzitami v 10 štátoch v Európe a v Ázii. V  akademickom roku 2020/2021 bola podpísaná zmluva o dvojitom diplome s University of Pavia v Taliansku a s University of Applied Sciences vo Würzburgu v Nemecku.

Úspešne sa ďalej rozvíja spolupráca v rámci medzinárodného programu Erasmus+, v rámci ktorého mala univerzita uzatvorených takmer 300 dohôd s univerzitami v 48 krajinách v rámci Európy a sveta.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa dokázala pružne prispôsobiť náročným podmienkam a zabezpečiť svojim študentom možnosť hybridnej, ako aj online formy na výmenných študijných pobytoch v zahraničí. V uplynulom akademickom roku sme navzdory rýchlo sa meniacej situácie vyslali 152 študentov na partnerské zahraničné univerzity.

Pokračujeme s úspešnej spolupráci v rámci vzdelávacieho projektu Central Europe Connect, ktorý je spoločným projektom troch ekonomických univerzít vo Viedni, Varšave a v Bratislave. V rámci tohto unikátneho certifikovaného programu mali naši študenti možnosť získať vysoko cenenú zahraničnú skúsenosť z pohľadu budúcich zamestnávateľov.

Mimoriadne ma teší, že o štúdium na Ekonomickej univerzite je v zahraničí aj naďalej vysoký záujem. Minulý týždeň sme v rámci Welcome weeku privítali 120 študentov z 15 štátov sveta, ktorí u nás absolvujú online študijnú mobilitu v zimnom semestri tohto akademického roka.

K nezanedbateľným úlohám patrí aj zintenzívnenie vzťahov s národnými a medzinárodnými orgánmi, inštitúciami a organizáciami štátneho a verejného sektora, hospodárskej a spoločenskej praxe, ako aj vytváranie a podpora tvorivého pracovného prostredia a atmosféry, budovanie, presadzovanie a prehlbovanie kolegiálnych vzťahov medzi medzi zamestnancami navzájom a medzi zamestnancami a študentmi univerzity a zefektívnenie vnútornej a vonkajšej komunikácie.

To, že v jednotlivých oblastiach dosahuje univerzita dobré výsledky, svedčí aj to, že absolventi univerzity sú u zamestnávateľov dlhodobo najžiadanejšími spomedzi  absolventov všetkých vysokých škôl.

Veľmi významnou oblasťou je oblasť vedecko-výskumnej činnosti, pretože od jej intenzity a kvality závisí do značnej miery financovanie univerzity, ako aj zvyšovanie prestíže v národnom a medzinárodnom meradle.

Tvorivé úsilie zamestnancov v oblasti projektovej činnosti nezoslablo ani  napriek nepriaznivej epidemickej situácii. V uplynulom roku sa na univerzite riešilo celkom 120 projektov domácich grantových schém a 30 projektov financovaných zo zahraničia. Tematicky sa univerzita aj vďaka týmto projektom formuje ako moderná univerzita reagujúca na problematiku migrácie, hospodárskych a spoločenských inovácií, technologických transformácií, digitalizácie a zeleného rastu. Pozitívne možno hodnotiť aj to, že tieto medzinárodné projekty umožňujú čoraz väčšiemu počtu študentov zapojiť sa do výskumu a písať svoje diplomové práce pod dohľadom medzinárodného konzorcia.

Tento rok sa niesol aj v znamení zriadenia Projektového centra, ktoré verím, že bude slúžiť nielen na konzultácie pri príprave medzinárodných projektov na fakultách, príp. pri koordinácii medzinárodných medzifakultných projektov, ale osobitne pri implementácii rozvojových projektov univerzity.

V uplynulom akademickom roku sa mala zavŕšiť desaťročná etapa úsilia o získanie akreditácie medzinárodnou organizáciou AACSB. Z dôvodu pandemickej situácie sa návšteva nemohla uskutočniť a stane sa tak na začiatku tohto akademického roka, v dňoch 4. – 6. októbra, keď sa hybridným spôsobom uskutoční návšteva medzinárodného akreditačného tímu. Spoločne tak budeme môcť predstaviť komisii náš systém na zabezpečovanie kvality a ukázať pozitívne zmeny, ktoré sa nám od vstupu do AACSB v roku 2010 podarilo uskutočniť.

Univerzitný život je poznačený aj aktivitami študentskej komunity. Študenti univerzity sa pravidelne zúčastňujú vedeckých podujatí venovaných prezentácii výsledkov ich študentskej vedeckej činnosti na národnej, či medzinárodnej úrovni, ale zapájajú sa tiež do projektov a súťaží vyhlasovaných vybranými spoločnosťami hospodárskej praxe, bankami, či inštitúciami decíznej sféry, v ktorých dosahujú mimoriadne úspechy. Za zmienku stoja tiež športové úspechy študentov univerzity v rámci Centra telesnej výchovy a športu, ako aj úspechy volejbalového klubu Slávia Ekonomická univerzita. Ich príkladná reprezentácia pomáha budovať pozitívny imidž univerzity u relevantnej verejnosti. 

Pri tejto príležitosti by som chcel privítať v novom akademickom roku aj všetkých študentov, medzi nimi predovšetkým tých, ktorí ďalšiu etapu svojho života prvýkrát začínajú ako vysokoškolskí študenti a ktorí sa rozhodli svoje najbližšie roky spojiť práve s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Čaká ich prvý rok vysokoškolského štúdia, ktorý bude pre nich o to náročnejší, že ho začínajú netradične, online formou, bez možnosti osobných stretnutí s učiteľmi a spolužiakmi.

Všetkým študentom z tohto miesta prajem veľa vynikajúcich študijných výsledkov, dobrých učiteľov a priateľských spolužiakov.

Univerzita chce umožniť svojim študentom výrazný podiel na formovaní vzdelávacieho procesu zodpovedajúceho moderným a náročným požiadavkám vysokoškolského vzdelávania. Musí brať do úvahy ich oprávnené požiadavky na poskytovanie kvalitného vzdelávania, umožniť im zapojenie do tvorivej činnosti fakúlt a katedier a plne rešpektovať ich právo na vzájomne korektné jednanie.

Pre neustály proces zvyšovania kvality je nevyhnutné preto získavať spätnú väzbu od dotknutých subjektov. V našom prípade sú to najmä študenti a zástupcovia praxe. Centrum na podporu a zabezpečovanie kvality  zorganizovalo v každom semestri za pomoci jednotlivých fakúlt prieskum názorov študentov na predmet a učiteľa, ako aj prieskum názorov absolventov štúdia. Verím, že získané informácie využijú fakulty a jednotlivci na kontinuálne zvyšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na univerzite.

Významnou aktivitou v tomto akademickom roku bude finalizácia spracovania investičnej stratégie a investičného plánu univerzity na roky 2021 – 2026. Stratégia bude okrem iného zahŕňať aj ďalšie zlepšovanie pracovných a študijných podmienok pre pracovníkov a študentov univerzity, vrátane zlepšovania ubytovacieho štandardu existujúcich ubytovacích kapacít v študentských domovoch.  

Uplynulé obdobie univerzita využila na realizáciu a prípravu viacerých investičných aktivít, napr. na dokončenie rekonštrukcie tepelného hospodárstva v areáli Dolnozemská, na realizáciu 7. záverečnej etapy rekonštrukcie ŠD Horský park, na obnovu Študentského domova Starohájska 8 formou garantovanej energetickej služby, prebiehajú záverečné práce na  rekonštrukcii odovzdávacej stanice tepla v ŠD Vlčie hrdlo, boli zrekonštruované niektoré vnútorné  a vonkajšie priestory univerzity, v procese prípravy verejného obstarávania je výber zhotoviteľa stavby viacúčelovej športovej haly v areáli Dolnozemská. Univerzita sa tiež zapojila do výzvy na podanie rozvojového projektu Zelené univerzity. Aj naďalej budeme pokračovať v realizácii koncepcie práce so študentmi so špecifickými potrebami, v rámci ktorej sme v uplynulom akademickom roku už uskutočnili viacero aktivít spojených s debarierizáciou vstupov do budov univerzity.

Samozrejme, nie všetko môže byť a je tak, ako by si každý z nás predstavoval a očakáva. S problémami sa musíme stretávať každý deň, každý deň je potrebné hľadať riešenia a to, že to nie je ľahké a dotýka sa to každého z nás, je viac než zrejmé.

V akademickom roku, ktorý je pred nami, budú stáť pred nami všetkými ďalšie náročné úlohy, ktorých realizácia nebude ľahká a bude si vyžadovať nasadenie ľudských síl a veľa finančných prostriedkov. Naša práca a štúdium budú poznačené dodržiavaním mimoriadnych protiepidemických opatrení, ktoré sú prijaté na univerzite a v študentských domovoch v záujme ochrany zdravia študentov aj zamestnancov. Vyzývam preto z tohto miesta všetkých, aby ich dôsledne dodržiavali, lebo iba tak môžeme spoločne eliminovať riziko nákazy novým koronavírusom a naštartovať opäť pracovný aj študijný život bez obmedzení.

Spolu s dekanmi všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity Vás týmto vyzývam, aby ste využili možnosť a dali sa zaočkovať. Očkovanie je dnes najlepšou cestou, ako ochrániť seba, svojich kolegov a spolužiakov a ako sa čoskoro vrátiť do bežného pracovného a študijného života.

Na splnenie všetkých náročných cieľov rozvoja našej univerzity je nevyhnutná tvorivá spolupráca nás všetkých. Bez podpory každého z nás by všetky predsavzatia zostali iba nenaplnenými apelmi. Iba v tvorivom priateľskom ovzduší sa nám podarí posilniť značku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na začiatku nového akademického roka 2021/2021 Vám všetkým ďakujem za prácu vykonanú v uplynulom akademickom roku. Zároveň Vám prajem veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu, všetkým študentom prajem veľa študijných úspechov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave