1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Orgány akademickej samosprávy EU v Bratislave a akademická obec pozorne sledujú situáciu v oblasti vysokého školstva v súvislosti s pripravovanou a prezentovanou novelou vysokoškolského zákona.

Dňa 4. 3. 2021 o 9.00 hod. bude mimoriadne zasadať Akademický senát EU v Bratislave, ktorý zaujme k vzniknutej situácii stanovisko v spolupráci s akademickými senátmi fakúlt.

 

Prístup na zasadnutie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac87c89a8532b4de3b7ef1d7e27587559%40thread.tacv2/1614373347704?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4fcc57e-1cd6-48da-b1ca-7f19f1e2b3ac%22%2c%22Oid%22%3a%227c79d33d-8100-4381-abab-3f791159ab41%22%7d

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.