1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Dňa 22. 10. 2019 sa rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo, zúčastnil rokovania rektorov 9 slovenských univerzít, ktoré sa uskutočnilo na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Výsledkom rokovania bolo podpísanie Memoranda o spolupráci slovenských univerzít, ktorým signatári vyjadrujú vôľu užšie spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej misie vysokých škôl.

Signatármi memoranda sú okrem Ekonomickej univerzity v Bratislave aj Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove.

Podpísaním memoranda rektori deklarujú záujem vytvoriť Konzorcium slovenských univerzít okolo geografického stredu Európy.

Konzorcium slovenských univerzít bude mať právne postavenie konzorcia vysokých škôl v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bude pôsobiť ako záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri konzorcií vysokých škôl. Právna subjektivita a všetky akademické práva a slobody členov konzorcia zostanú v plnom rozsahu zachované.

Zriadenie konzorcia má viesť k zlepšeniu postavenia jeho členov v akademických rankingoch, medzinárodnej a úniovej spolupráci, ako aj k navýšeniu ich finančných zdrojov. Konzorcium je prostriedkom slúžiacim na posilnenie vzájomnej synergie kapacít členských univerzít. Zároveň bude aktívne spolupracovať s ďalšími konzorciami a klastrami na Slovensku, v Európe a vo svete.

Na signatárskych univerzitách študuje päťdesiattisíc študentov a pracuje viac ako štyritisíc tvorivých zamestnancov. Výsledky vo vede a výskume dokumentuje viac ako osemtisíc vedeckých publikácií evidovaných za ostatných 5 rokov v databáze Web of Science.

Možnosť pristúpiť k memorandu o spolupráci zostáva otvorená aj po jeho podpise. Založenie konzorcia sa po diskusiách s partnermi a akademickými samosprávami očakáva v najbližšom období.

 

kore1241

kore1257

kore1276u

kore1299u

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.