1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Odborníci na kariérové poradenstvo z celého sveta sa v septembri stretnú na EU v Bratislave.

Medzinárodná asociácia študijného a profesijného poradenstva (IAEVG) a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave organizujú v dňoch 11. – 13. septembra v Bratislave svetový kongres IAEVG. Témou už 43. ročníka konferencie bude “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť.” Pred samotnou konferenciou sa 9.-10. septembra v Brne uskutoční pre-sympózium s ponukou študijných návštev. IAEVG je najstaršou a najväčšou medzinárodnou asociáciou v oblasti kariérového poradenstva, s viac ako 16 000 členmi. S poslaním rozvíjať a presadzovať záujmy kariérového poradenstva je IAEVG poradným orgánom Rady Európy, Ekonomickej a sociálnej rady OSN, UNICEF, OECD, ILO a ďalších nadnárodných inštitúcií.

Vyše 500 účastníkov zo 40 krajín z celého sveta bude počas troch dní spoločne hľadať odpovede okrem iného na otázky, ako môže celoživotné poradenstvo prispieť k sociálnej inklúzii a k rozvoju demokratickej a občianskej spoločnosti.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá bude konferenciu hostiť, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. vníma svetový kongres ako veľkú príležitosť: “Rýchlo sa meniaci svet predstavuje výzvu pre všetky skupiny obyvateľstva a pre dlhodobo udržateľný rast musíme spojiť sily naprieč sektormi, aby sme podporili jednotlivcov pri rozvoji ich potenciálu a zároveň uspokojili nároky trhu práce. Inšpiráciu ako na to môžeme čerpať vďaka prepojeniu tvorcov politík, vedy a praxe kariérového poradenstva z celého sveta.”

Každý deň sa na konferencii predstavia najvýznamnejšie mená z odboru ako Norman Amundson, Annamaria Di Fabio, Gideon Arulmani, Roberta Neault, Kobus Maree a mnohí ďalší. V bohatom programe si účastníci okrem podnetných prednášok a prezentácií nájdu aj príklady dobrej praxe a názorné ukážky pre svoju prácu v podobe workshopov a veľtrhu nástrojov. Nezanedbateľnú časť konferenčného programu tvoria príspevky slovenských a českých poradcov. Komunikačným jazykom kongresu je angličtina, všetky prednášky a prezentácie v plenárnej miestnosti sú však tlmočené do slovenčiny, francúzštiny a španielčiny.

Téma sociálnej inklúzie je pre krajiny nášho regiónu kľúčová a na Slovensku sa stáva hlavným motívom reformy školstva”, hovorí Štefan Grajcár, podpredseda ZKPRK. “Takáto príležitosť inšpirovať sa tým najlepším zo zahraničia, ale tiež ukázať svetu dynamiku našej profesijnej komunity, sa vyskytne jedenkrát za generáciu a verím, že zanechá na slovenskej a českej scéne kariérového poradenstva trvalú stopu.” Príspevky na konferencii budú klásť dôraz na nasledovné okruhy:

  • Inkluzívna spoločnosť v dobe prekariátu: Ako môže kariérové poradenstvo prispieť k inklúzii a emancipácii nízkokvalifikovaných občanov, občanov v situácii znevýhodnenia a vylúčenia?
  • Kariérové poradenstvo prekračuje hranice:Nové prístupy k multidisciplinarite pre inkluzívnejšiu prax. Miesto kariérového poradenstva v sociálnej práci. Ako stavať mosty medzi sektormi, inštitúciami a praktikmi?
  • Rozvíjajúce sa krajiny: Kariérové poradenstvo ako luxus, nástroj selekcie alebo zdroj inklúzie? S akými výzvami sa tieto krajiny potýkajú pri budovaní alebo rekonštrukcii systémov celoživotného kariérového poradenstva?
  • Inkluzívny priemysel 4.0: Výzva pre riadenie kariéry a ľudských zdrojov vo firmách. Well-being na pracovisku a kariérové poradenstvo. Aké nové kariérové zručnosti potrebujú občania pre inklúziu v meniacej sa ekonomickej situácii?
  • Kariérové poradenstvo a demokratická participácia: Aktívne občianstvo, prevencia radikalizácie – akú rolu môže zohrávať kariérová výchova a kariérové poradenstvo?

Na organizácii konferencie a pre-sympózia sa spoločne so ZKPRK podieľa centrum Euroguidance Slovensko, české Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, centrum Euroguidance Česká republika a ďalší partneri zo Slovenska a z Českej republiky.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.