1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Dňa 30. apríla 2019 sa uskutočnilo stretnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy, pána Matúša Valla, s rektormi najväčších bratislavských univerzít – Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinandom Daňom, Univerzity Komenského v Bratislave – Marekom Števčekom, Slovenskej technickej univerzity – Miroslavom Fikarom a s predsedom Slovenskej akadémie vied – Pavlom Šajgalíkom.

Predmetom rokovania boli otázky vzájomnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s vysokými školami a vedeckými inštitúciami, nadviazanie obojstranného vzťahu založeného na podpore a rozvoji inovácii, aplikácii výskumných aktivít do praxe, ich testovanie v reálnych podmienkach mesta s cieľom zlepšiť život obyvateľov a zefektívniť správu mesta.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave – Ferdinand Daňo – podpísal pri tejto príležitosti s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy – Matúšom Vallom dohodu o spolupráci. Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom rozvoji mesta, v oblasti vedy, výskumu, a vzdelanosti, zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaviazali po vzájomnej dohode formulovať a vykonávať projekty a aktivity vzájomnej spolupráce podľa dohodnutých priorít oboch strán, a to najmä v oblastiach kvality života, digitálnych služieb, mestských politík a plánovania, inovácií, rozvoja a využívania technológií, cestovného ruchu, celoživotného a ďalšieho vzdelávania najmä formou experimentálneho testovania a overovania vedeckých teórií, technológií a postupov v živom mestskom prostredí, organizovania pracovných stretnutí zameraných na prípravu návrhov konkrétnych projektov a aktivít, organizovania spoločných odborných podujatí, vzájomnej výmeny skúseností, zapájania študentov a odborných pracovníkov do vzájomných aktivít podľa aktuálnych možností a priorít, umožňovania krátkodobých stáží pre študentov fakúlt alebo pracovísk Ekonomickej univerzity v Bratislave, podľa vopred dohodnutého tematického zamerania, na odborných útvaroch Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a mestských organizáciách.

podpis euba

podpis mou

podpis primator

podpisane mou

sedenie s primatorom

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.