Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave pozýva všetkých členov Akademickej obce na predvolebné zhromaždenia, na ktorých bude predstavený kandidát na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2019 - 2023.

Predvolebné zhromaždenia sa uskutočnia:

  • na Ekonomickej univerzite v Bratislave dňa 5. novembra 2018 o 10,00 hod. v Spoločenskej miestnosti (Výučba 2)
  • na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach dňa 6. novembra 2018 o 10,00 hod. v Aule Podnikovohospodárskej fakulty.

 

Program predvolebných zhromaždení bude nasledovný :

  1. Otvorenie
  2. Správa o výsledkoch overovania návrhov kandidátov
  3. Vystúpenie kandidáta a následná diskusia
  4. Záver

 

Bratislava, 25. 10.  2018

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
predseda AS EU v Bratislave
v. r.