1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) udelila počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady EU v Bratislave 16. októbra 2018 čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa Univ. Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn. Andreasovi Wörgötterovi, profesorovi na Technickej univerzite vo Viedni.

EU v Bratislave vyjadruje úctu a uznanie vybraným významným osobnostiam okrem iného aj tým, že im udeľuje čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa. Ide predovšetkým o také významné osobnosti zo zahraničia a zo Slovenska, ktoré svojou prácou a pôsobením v spoločenskom či akademickom prostredí prispievajú k rozvoju spolupráce medzi EU v Bratislave a inštitúciou, ktorú zastupujú. V histórii univerzity si diplom doctor honoris causa prevzalo celkovo tridsaťštyri osobností, z toho tridsať zo zahraničia a štyri zo Slovenska.

EU v Bratislave vysoko oceňuje prínos pána Andreasa Wörgöttera pre rozvoj ekonomickej vedy a teórie hospodárskej politiky. Svojimi prácami výrazne prispieval do diskusie a k formovaniu tzv. austro-keynesiánstva, ktoré v 70. rokoch XX. storočia zásadným spôsobom ovplyvnilo smerovanie hospodárskej politiky Rakúska, zabezpečujúcej nízku mieru nezamestnanosti pri stabilnej cenovej hladine. Diskusie o austro-keynesiánstve prekročili hranice Rakúska a boli inšpirujúce aj pre iné krajiny.

Pána Andreasa Wörgöttera možno považovať za jedného z popredných znalcov vývoja hospodárskej politiky v tranzitívnych ekonomikách. Prispel k tomu jeho mimoriadny profesionálny záujem o ekonomické dianie v krajinách prechádzajúcich procesom rýchlej transformácie a jeho osobné ambície prispieť k čo najúspešnejšiemu prechodu postkomunistických krajín k trhovej ekonomike. Svoje poznatky a skúsenosti z transformácie postkomunistických krajín zúročil a ešte viac prehĺbil ako vedúci V. divízie OECD zameranej na štúdie vývoja ekonomiky a hospodárskej politiky nielen vo vysoko rozvinutých krajinách, ale najmä v skupinách postkomunistických krajín. Počnúc začiatkom transformácie ekonomiky Slovenska ako súčasti ČSFR, ako aj neskôr v rámci už samostatnej Slovenskej republiky, prejavoval pán Andreas Wörgötter kontinuálny záujem o ekonomické dianie na Slovensku a mimoriadne sa angažoval pri príprave a výchove odborníkov pre SR.

"Udelením čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa vyjadruje Ekonomická univerzita v Bratislave uznanie pánovi Andreasovi Wörgötterovi ako medzinárodne rešpektovanej osobnosti akademického života a tiež ako jednému z najlepších zahraničných znalcov ekonomiky SR od začiatku transformácie až po súčasnosť", uviedol rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.