Ekonomická univerzita v Bratislave udelí dňa 16. októbra 2018 titul doctor honoris causa EU v Bratislave Univ.Doz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreasovi Wörgötterovi, profesorovi na Technickej univerzite vo Viedni, ako ocenenie medzinárodne rešpektovanej osobnosti akademického života a tiež ako jednému z najlepších zahraničných znalcov ekonomiky SR od začiatku transformácie až po súčasnosť.

Ekonomická univerzita v Bratislave vyjadruje úctu a uznanie vybraným významným osobnostiam okrem iného aj tým, že im udeľuje čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa. Ide predovšetkým o také významné osobnosti zo zahraničia a zo Slovenska, ktoré svojou prácou a pôsobením v spoločenskom, či akademickom prostredí prispievajú k rozvoju spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a inštitúciou, ktorú zastupujú. V histórii univerzity si diplom doctor honoris causa prevzalo celkovo tridsaťštyri osobností, z toho tridsať zo zahraničia a štyri zo Slovenska.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave sa uskutoční 16. októbra 2018 o 13.00 hod. v Aule EU v Bratislave. Pán Andreas Wörgötter pri tejto príležitosti prednesie prednášku na tému History and analysis of policy making in Slovakia: Historic experiences and lessons for the future.

plagat andreas woergoetter