Pohnuté spoločensko-politické dianie na jeseň roku 1938 a na jar 1939 postupným rozpadom prvej Československej republiky, vyhlásením autonómie Slovenska a neskôr samostatného Slovenského štátu spôsobilo, že pre slovenských študentov zanikla možnosť získať ekonomické vzdelanie na Vysokej škole obchodnej v Prahe. Na základe toho vznikla myšlienka založiť na Slovensku vysokú školu, ktorá by organizačne a obsahovo nadväzovala na Vysokú školu obchodnú v Prahe.

Na tento vznik boli dva názory, jeden prezentovaný vtedajšími vládnymi predstaviteľmi, ktorý odporúčal slovenským študentom štúdium v zahraničí a druhý smer predstavovali vedúci pracovníci hospodárskej praxe na čele s predstaviteľmi obchodných a priemyselných komôr, ktorí zastávali názor, že na Slovensku je potrebné založiť samostatnú vysokú školu obchodného zamerania. Preto začali obchodné komory v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove prípravné práce na jej vzniku. Ústrednou postavou vzniku školy bol generálny tajomník Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave JUDr. Vojtech BRESTENSKÝ. Okrem neho sa na príprave zúčastnili aj prof. Jur HRONEC, profesor Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, prof. Július PÁZMAN za Národnú banku Slovensku, Ing. Vladimír DROPA za Dunajplavbu, Ing. Bronislav CHRAPO za Coburgove závody v Bratislave a Ing. Ján KLINOVSKÝ za Obilnú spoločnosť pre Slovensko. Vtedajšia vláda akceptovala tento návrh a nariadením zo dňa 4. októbra 1940 vyjadrila súhlas so založením Vysokej obchodnej školy v Bratislave.

Vysoká obchodná škola (terajšia Ekonomická univerzita v Bratislave) bola založená ako v poradí tretia vysoká škola na Slovensku. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 4. novembra 1940.

archiv3

Vysoká obchodná škola v Bratislave mala dva smery – obchodný a priemyselný. Koncepcia školy bola orientovaná na prípravu komerčných inžinierov na vedúce hospodárske funkcie v obchodných a priemyselných podnikoch a v bankovej sfére.

Do prvého ročníka bolo v akademickom roku 1940/1941 zapísaných 267 poslucháčov.

05

Starostlivosť o novovzniknutú školu malo Kuratórium, ktoré ustanovili jej zakladatelia – obchodné a priemyselné komory.

Problémom novovzniknutej školy bolo zabezpečenie primeraných priestorov, keďže škola nemala vlastnú budovu. Pedagogický proces po jej založení prebiehal v priestoroch Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v priestoroch Bratislavskej obchodnej a priemyselnej komory, ako aj na iných miestach v Bratislave. V pomerne krátkom čase sa podarilo zakúpiť pre školu dve budovy na Palisádach.

archiv1

Zodpovedným predstaviteľom Vysokej obchodnej školy v Bratislave bol dekan. Prvým dekanom Vysokej obchodnej školy v Bratislave sa stal prof. Jur HRONEC.

Ďalšími významnými osobnosťami, ktoré boli späté so počiatkami existencie Vysokej obchodnej školy v Bratislave, boli prof. Július PÁZMAN, prof. Anton JUROVSKÝ, prof. Jozef FISCHHOF, prof. Rudolf BRIŠKA, prof. Imrich KARVAŠ, prof. Štefan LUBY, prof. Vladimír KRÁLIČEK a iní.

Pri príležitosti výročia vzniku Vysokej obchodnej školy v Bratislave diskutoval rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. v Ranných správach na RTVS.

 

Video: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/168417 - 2623

(Diskusia od 43:42)

01

 

Zdroj: Pamätnica Ekonomickej univerzity v Bratislave, Archív EU v Bratislave