Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 v zmysle čl. 16 bodov 1 a 2 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásil Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS EU v Bratislave“) na svojom zasadnutí dňa 12. 04. 2018. Volebná komisia na voľbu kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „volebná komisia“) bola zvolená na zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 10. 05. 2018. Volebná komisia organizuje a zabezpečuje voľby.

 

Termíny na odovzdanie návrhov na kandidáta na rektora

DeňČasMiestnosť
15.10.2018 11.00 h - 14.00 h 1. EU v Bratislave - A6.04
2. PHF Košice - zasadacia miestnosť dekana PHF
18.10.2018 11.00 h - 14.00 h 1. EU v Bratislave - A6.04
2. PHF Košice - zasadacia miestnosť dekana PHF

 

Termíny predstavovania kandidátov na rektora akademickej obci EU v Bratislave

MiestoDeňČasMiestnosť
Ekonomická univerzita
v Bratislave
5. 11. 2018 o 10.00 h Spoločenská miestnosť (Výučba 2)
Podnikovohospodárska fakulta
EU v Bratislave so sídlom
v Košiciach
6. 11. 2018 o 10.00 h AOC PHF

 

Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnia na osobitnom neverejnom zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 14. 11. 2018 o 10.00 h v Rokovacej miestnosti EU v Bratislave. 

 

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023

Návrh na kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023

Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave

 

V Bratislave dňa 03. 10. 2018

 

doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD.

predsedníčka Volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave