Na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 14.5.2018 rektor EU v Bratislave prof. Daňo odovzdal Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2016/2017.

Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú prácu si z rúk rektora prevzala Ing. Natália Hlavová, PhD. z Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave a Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu Ing. Petra Pavlovičová z Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave prof. Sivák predstavil laureátov Ceny prof. Imricha Karvaša a zároveň prítomným priblížil život prof. Karvaša.

 

Fotogaléria