Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal dňa 20. 3. 2018 Memorandum o spolupráci EU v Bratislave so spoločnosťou Dobrý život, a. s. Za spoločnosť Dobrý život, a. s. podpísal memorandum predseda predstavenstva tejto spoločnosti Ing. Juraj Janech, PhD.

EU v Bratislave a spoločnosť Dobrý život, a. s. si uvedomujú, že s prihliadnutím na realizáciu výskumu a inovácií v zmysle spoločenskej zodpovednosti sú obe organizácie v období globalizácie a dynamickej ekonomickej reality zodpovedné za rozvoj kreatívneho a inovatívneho myslenia a jeho implementáciu do vzdelávania i praxe. Toto memorandum o spolupráci má za cieľ vymedziť všeobecný rámec spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti výskumných, vzdelávacích a inovačných aktivít a podporovať spoluprácu výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov EU v Bratislave a odborníkov spoločnosti Dobrý život, a. s. v oblasti spoločensky prospešných aktivít – s prihliadnutím na realizáciu výskumu a inovácií v zmysle spoločenskej zodpovednosti – v rozsahu a spôsobom stanoveným v memorande. S cieľom implementovať ciele memoranda zmluvné strany vyjadrili všeobecný súhlas spolupracovať navzájom v takých v týchto oblastiach:

  1. spolupráca výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov EU v Bratislave a odborníkov spoločnosti Dobrý život, a. s. v úvodnej i neskoršej fáze ich pôsobenia za účelom realizácie výskumu, implementácie inovácií (najmä prostredníctvom novovytvorených portálov www.eshopinovacii.sk a www.eshopofinnovations.eu ako spoločnej prezentačnej platformy na verejnú prezentáciu kreatívnych a inovatívnych výstupov výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov EU v Bratislave), štúdia na EU v Bratislave a/alebo odbornej stáže v spoločnosti Dobrý život, a. s.,
  2. iniciovanie výskumnej spolupráce a implementácia výskumných projektov/programov najmä v oblasti hospodárskeho rozvoja, udržateľného rozvoja, malého a stredného podnikania a inovácií, resp. v ďalších oblastiach spoločného záujmu zmluvných strán,
  3. participácia na výučbe, implementácia spoločných vzdelávacích projektov/programov na všetkých stupňoch štúdia, v oblasti manažérskeho i celoživotného vzdelávania na EU v Bratislave,
  4. poskytovanie podpory pri zvyšovaní kvalifikácie výskumníkov a učiteľov a pri implementácii moderných metód výučby,
  5. organizovanie spoločných konferencií/seminárov/workshopov (vrátane konferencie EDAMBA @ EUBA), podujatí (vrátane „Týždňa udržateľnosti“ a „Medzinárodného týždňa“), a prezentácií odborných publikácií,
  6. spolupráca pri príprave publikácií a výstupov z výskumu, ako aj výmena publikácií a výstupov z realizovaného výskumu,
  7. participácia odborníkov spoločnosti Dobrý život, a. s. v pozícii konzultantov alebo oponentov vo vzťahu k seminárnym, bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam,
  8. participácia v pozícii recenzentov vo vzťahu k recenzovaným publikačným titulom,
  9. prístup ku knižničnému fondu/elektronickým zdrojom zmluvných strán,
  10. informovanie odbornej a širokej verejnosti o spoločných aktivitách zmluvných strán, resp. aktivitách partnerskej inštitúcie.

Fotogaléria