Slávnostné otvorenie nového akademického roku 2023/2024 prebehlo postupne. Najskôr v Leviciach, potom v Bratislave, neskôr v Piešťanoch, vo Vajnoroch a nakoniec v Partizánskom a v Topoľčanoch. V Bratislave sa slávnostného aktu zúčastnili prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Anita Romanová, PhD. dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. prodekanka Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Mgr. Iveta Jančoková 1. vicestarostka MČ Bratislava-Petržalka.

V študijných skupinách mimo Bratislavu sa otvorenia akademického roku zúčastnili doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. prorektorka pre vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Anita Romanová, PhD. dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., prvý prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, RNDr. Ján Krtík, primátor mesta Levice, doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta Partizánske, JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany, Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta Piešťany a Ing. Michal Vlček, starosta MČ Bratislava-Vajnory.

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2023/2024 otvorila 23 študijných programov, z toho 5 pohybových programov a 5 študijných programov mimo Bratislavu. Študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave budú študovať v 41 študijných skupinách, z toho v 26 študijných skupinách prvého ročníka. V akademickom roku 2023/2024 sa na štúdium Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave zapísalo viac ako 900 starších študentov.

Zvýšený záujem o študijné programy Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave svedčí o profesionálnej práci, o vytvorení takých podmienok pre starších študentov, v ktorých sa dobre cítia. Ekonomická univerzita v Bratislave im dáva nový zmysel života a vytvára podmienky pre zlepšenie všetkých pohybových a kognitívnych funkcií, ktoré sú garanciou dlhovekosti, lepšieho zdravia, zvýšeného sebavedomia, kvalitného života a udržateľnej kondície aj vo vyššom veku.

Študenti našej Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave majú rôzne pozadie a záujmy, ale zároveň majú spoločné túžby po vzdelávaní a aktívnom starnutí. Sú radi zvedaví a otvorení novým skúsenostiam. Majú rôzne záľuby a zaujíma ich nielen teória, praktické skúsenosti, ale i pohybové programy. Mnohí sa chcú vzdelávať, aby získali nové informácie a niektorí sa chcú zapojiť do spoločenstva rovesníkov. Majú bohaté skúsenosti, čo je pridanou hodnotou v diskusii a výmene názorov na každej prednáške, pri každom stretnutí.

Teším sa, že tu dnes môžem s vami byť. Vy, študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave prispievate k obohateniu nášho univerzitného života na našej alma mater, ste našou neoddeliteľnou súčasťou. Mám úprimnú radosť, že každý rok sa zvyšuje záujem o štúdium na Univerzite tretieho veku. Naša univerzita pripravuje a vzdeláva tri generácie – škôlkárov v Materskej škole Ecovčielka, denných a externých študentov prvého až tretieho stupňa štúdia, až po vás, našich starších študentov. Prajem vám, aby dnešný deň bol začiatkom plnenia vašich očakávaní, aby ste mali pevné zdravie a dostatok síl na ukončenie študijných programov, ktoré ste si vybrali.“, povedal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a tým otvoril akademický rok 2023/2024 na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Fotogaléria