V zastúpení rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., dňa 10.10.2022, doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy, doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. prorektorka pre vzdelávanie, spoločne s PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., MBA, manažérkou Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členkou výboru AIUTA, prijali prezidenta AIUTA prof. Francois Vellas, ktorý pôsobí na Univerzite v Toulouse a člena výboru AIUTA prof. Carlosa Santosa z univerzity v Portugalsku. Obe strany diskutovali o možnostiach spolupráce nielen v oblasti vzdelávania starších študentov, ale aj o spolupráci v rámci programu Erasmus+.

Po stretnutí so zástupcami vedenia univerzity sa delegácia presunula na Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde bola prijatá doc. Ing. Petrom Drábikom, PhD., MSc, dekanom fakulty, doc. Ing. Jozefom Orgonášom, PhD., MBA, prodekanom fakulty pre rozvoj a zabezpečovanie kvality fakulty, Ing. Jozefom Gállom, PhD, vedúcim katedry cestovného ruchu a doc. RNDr. Pavlom Plesníkom, PhD. garantom študijných programov Turizmus pre seniorov I a Turizmus pre seniorov - Gastroturizmus II. Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Témou stretnutia boli špecializované cesty pre seniorov v spolupráci s univerzitami, ktoré sa orientujú na cestovný ruch a možnosť spolupráce univerzít aj pre denných študentov v rámci existujúcich kontaktov. AIUTA má 76 členských krajín sveta a všetkých kontinentov. Z Obchodnej fakulty všetci prítomní prešli do univerzitnej včelnice, kde sa stretli so študentami UTV , ktorí navštevujú študijný program Včelárstvo pod garanciou dekana fakulty.

Po návšteve na Ekonomickej univerzite v Bratislave delegácia navštívila Petržalskú klubovňu aktívnych seniorov, kde ju prijali vicestarostky MČ Bratislava Petržalka p. Jana Hrehorová a Iveta Jančoková. Obe vicestarostky informovali delegáciu o zriadení Klubovne, o podujatiach pre seniorov, o aktuálnom Petržalskom seniorfeste 2022 a o nadštandardnej spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pre seniorov. Prof. Francois Vellas a prof. Carlos Santos sa mali možnosť stretnúť so seniormi a študentami UTV v Klubovni na ich, práve prebiehajúcich aktivitách.

Poobede nasledovala malá prechádzka centrom mesta a potom sa delegácia presunula do MČ Bratislava Vajnory, kde ich privítali študenti UTV v typických vajnorských krojoch spoločne so starostom Michalom Vlčekom a vicestarostkou Soňou Molnárovou. Dozvedeli sa o histórii a súčasnosti Vajnor a o potrebe nekonečnej podpory vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku. Navštívili Vajnorský okrašľovací spolok a Múzeum ľudového vajnorského domu a krojov.

Prof. Francois Vellas svoj deň na Ekonomickej univerzite v Bratislave zhodnotil slovami:“ Pred mojou návštevou som veľa počul. Dnes som ešte viac videl a cítil, že na Ekonomickej univerzite v Bratislave je obrovská symbióza profesionality, odbornosti, dobrých medziľudských vzťahov, čo je vzácne v súčasnosti. Na pôde Vašej alma mater i mimo nej som to cítil intenzívne. Zmysluplná a príkladná je spolupráca so samosprávou. Rozhovory so zástupcami akademickej pôdy, so zástupcami samosprávy a so samotnými seniormi ma presvedčili o kvalite a prospešnosti Vašej práce. Vaši seniori sú šťastní študenti Univerzity tretieho veku. AIUTA si uvedomuje dôležitosť Ekonomickej univerzity v Bratislave ako svojho člena a partnera.“

 

Fotogaléria