Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 funkčného miesta vedúci Katedry medzinárodného práva FMV

Kvalifikačné predpoklady aďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie právnického zamerania, dosiahnutá hodnosť CSc. resp. PhD., znalosť minimálne jedného svetového jazyka, publikačná činnosť, pedagogické skúsenosti, účasť na riešení vedeckovýskumných projektov, prax vodbore, bezúhonnosť

Kžiadosti oúčasť na výberovom konaní suvedením svojho súhlasu na spracovanie osobných údajov vsúlade so zákonom oochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, prehľad opublikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, úradne overené doklady odosiahnutom vzdelaní – akademických a vedeckých tituloch (pokiaľ bolo dosiahnuté vzdelanie vzahraničí, doložiť notársky overené rozhodnutie ouznávaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania vSR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. ouznávaní dokladov ovzdelaní aouznávaní odborných kvalifikácií aozmene adoplnení niektorých zákonov), prehľad odoterajšej praxi, výpis zregistra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a čestné vyhlásenie oiných pracovných pomeroch svysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj vzahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka suvedením údaja otýždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona oVŠ).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená vslovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk.

Predpokladaný termín nástupu je september 2018. Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.