Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 2 funkčných miest „Odborný asistent“ na Katedru medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy, dosiahnutá hodnosť CSc. resp. PhD., znalosť minimálne jedného svetového jazyka, publikačná činnosť, pedagogické skúsenosti, účasť na riešení vedeckovýskumných projektov, prax v odbore, bezúhonnosť

 

  • 2 funkčných miest „Odborný asistent“ na Katedru medzinárodných politických vzťahov FMV

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v odbore medzinárodné vzťahy, dosiahnutá hodnosť CSc. resp. PhD., znalosť minimálne jedného svetového jazyka, publikačná činnosť, pedagogické skúsenosti, účasť na riešení vedeckovýskumných projektov, prax v odbore, bezúhonnosť

K žiadosti o účasť na výberovom konaní s uvedením svojho súhlasu na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní – akademických a vedeckých tituloch (pokiaľ bolo dosiahnuté vzdelanie v zahraničí, doložiť notársky overené rozhodnutie o uznávaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z .z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad o doterajšej praxi, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk

Predpokladaný termín nástupu je september 2018. Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.