Members of the Scientific Council are appointed and discharged by the Rector after approval of the Academic Senate in Bratislava. Their term of Office is for 4 years. Members are prominent experts from the areas in which the university conducts educational, research and other creative activities. At least one quarter and more than one third of the members of the SC  are people who are not members of the Academic Community in Bratislava.

 

Members of the Scientific Council UE in Bratislava (2015 - 2019)

Members of the Academic Community UE in Bratislava - Academic Officers

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prorektor pre rozvoj

doc. Ing. Denisa Čiderová, MA, PhD., prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy

doc. Ing. Jana Péliová, PhD., prorektorka pre manažovanie akademických projektov

univ. prof. i. R. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, dekan NHF EU v Bratislave

doc. Ing. Štefan Žák, PhD., dekan OF EU v Bratislave

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., dekan FHI EU v Bratislave

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan FPM EU v Bratislave

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., dekan FMV EU v Bratislave

doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., dekanka PHF EU v Bratislave

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., dekan FAJ EU v Bratislave

 

Members of the Academic Community UE in Bratislava - Faculty suggestions

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., NHF EU v Bratislave, Katedra financií

prof. Ing. Eva Muchová, PhD., NHF EU v Bratislave, Katedra ekonomickej teórie

doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., OF EU v Bratislave, prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc., D.M.M., OF EU v Bratislave, Katedra marketingu

prof. Ing. Michal Fendek, PhD., FHI EU v Bratislave, Katedra operačného výskumu a ekonometrie

doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD., FHI EU v Bratislave, Katedra štatistiky

prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., FPM EU v Bratislave, Katedra manažmentu

doc. Ing. Anita Romanová, PhD., FPM EU v Bratislave, Katedra informačného manažmentu

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., FMV EU v Bratislave, Katedra medzinárodných politických vzťahov

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc., FMV EU v Bratislave, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., PHF EU v Bratislave, Katedra kvantitatívnych metód

prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD., PHF EU v Bratislave, Katedra manažmentu

PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD., FAJ EU v Bratislave, prodekanka pre vedu

 

Members, who are not Members of the Academic Community UE in Bratislava

Ing. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosť. prof., guvernér Národnej banky Slovenska

Ing. Elena Trenčianska, PhD., generálna riaditeľka TREINCO, spol. s r.o.

Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident Slovenskej asociácie malých podnikov

prof. Ing. Hana Machková, PhD., rektorka Vysokej školy Ekonomickej v Prahe

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ing. Gabriel Csollár, predseda COOP Jednota Slovensko, s.d.

Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ Orange Slovensko, a.s.

Dr.h.c. Prof. Dr. hab. Andrzej Chochół, rektor Ekonomickej univerzity v Krakove

Ing. Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ing. Daniel Kollár, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s.

prof. Dr. Ing. Július Horváth, PhD., MA, profesor na Central European University