Bachelor Study Programs

University of Economics in Bratislava provides accredited study programs at the 1st level of study with a standard length of study is three years and graduate receives the title "Bc.".

Master Study Programs

University of Economics in Bratislava provides accredited study programs at the 2nd level of study with a standard length of study is two years and graduate receives the title "Ing.".

Doctoral Study Programs

University of Economics in Bratislava provides accredited study programs at the 3rd level of study with a standard length of study is three years and graduate receives the title "PhD.".

 

Faculty of National Economy

Študijné programy1. stupeň2. stupeň3. stupeňDĺžka štúdia
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika D D   3, 2
Ekonómia a právo D/E     3/4
Financie, bankovníctvo a investovanie D/E     3/4
Ľudské zdroje a sociálny manažment D/E     3/4
Národné hospodárstvo D/E     3/4
Poisťovníctvo D/E D D/E 3/4, 2, 3/5
Verejná správa a regionálny rozvoj D/E D/E D/E 3/4, 2/3, 3/5
Bankovníctvo   D/E   2/3
Daňovníctvo a daňové poradenstvo   D   2
Financie   D   2
Hospodárska politika   D D/E 2, 3/5
Sociálny rozvoj a sociálna politika   D/E   2/3
Medzinárodné financie   D   2
International Finance   D   2
Ekonomická teória     D/E 3/5
Financie a bankovníctvo     D/E 3/5

Faculty of Commerce

Študijné programy1. stupeň2. stupeň3. stupeňDĺžka štúdia
Podnikanie v obchode D/E     3/4
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách D/E     3/4
Medzinárodné podnikanie D/E     3/4
Marketingový a obchodný manažment   D/E   2/3
Manažment medzinárodného obchodu   D/E   2/3
Manažment cestovného ruchu   D/E   2/3
Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)   D   2
Marketingový a obchodný manažment     D/E 3/5
Manažment medzinárodného podnikania     D/E 3/5

Faculty of Business Informatics

Študijné programy1. stupeň2. stupeň3. stupeňDĺžka štúdia
Hospodárska informatika D/E     3/4
Manažérske rozhodovanie D     3
Účtovníctvo   D   D/E  3, 2/3
Aktuárstvo      D   2
Informačný manažment   D/E   2/3
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku)   D   2
Operačný výskum a ekonometria   D   2
Štatistické metódy v ekonómii    D   2
Účtovníctvo a audítorstvo   D   2
Účtovníctvo a finančný manažment   D   2
Ekonometria a operačný výskum     D/E 3/5

Faculty of Business Management

Študijné programy1. stupeň2. stupeň3. stupeňDĺžka štúdia
Ekonomika a manažment podniku (v slovenskom jazyku) D/E   D/E 3/4, 3/5
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) D     3
Finančný manažment D/E     3/4
Ekonomika podniku   D   2
Manažment a ekonomické znalectvo   D   2
Manažment výroby a logistika   D   2
Personálny manažment podniku   D   2
Podnikové financie   D   2
Všeobecný manažment  (v anglickom jazyku)   D   2
Všeobecný manažment  (v slovenskom jazyku)   D/E   2/3

Faculty of International Relations

Študijné programy1. stupeň2. stupeň3. stupeňDĺžka štúdia
Medzinárodné ekonomické vzťahy D   D/E 3, 3/5
Hospodárska diplomacia   D   2

Faculty of Applied Languages

Študijné programy1. stupeň2. stupeň3. stupeňDĺžka štúdia
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia D D   3, 2

Faculty of Business Economics with seat in Košice

Študijné programy1. stupeň2. stupeň3. stupeňDĺžka štúdia
Ekonomika a manažment podniku D/E     D/E 3/4, 3/5
Obchodné podnikanie     3
Finančné riadenie podniku   D/E   2/3