The Center for Business Activities and University Services of the University of Economics in Bratislava is a department offering services for the whole University of Economics in Bratislava, providing comprehensive services in the field of business activities for the University, congress services, publishing services, reprographic and copying services and other business activities. It also provides accommodation, catering and recreation services for students, doctoral students, university staff as well as the public. The Center supports leisure activities, cultural and social life of students.

Read more ...

Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave (ďalej len CTVŠ), zabezpečuje pravidelný športový program pre študentov univerzity. Predmet Telesná výchova  je v systéme kreditného spôsobu štúdia na EU zaradený ako predmet celouniverzitného spoločenského základu. Rozsah povinnej TV a počet kreditov je rôzny podľa fakúlt EU. Je uvedený v študijných programoch príslušných fakúlt.

Read more ...

Koordinuje organizačnú činnosť na EU v Bratislave. Zodpovedá za tvorbu Štatútu EU v Bratislave a za jeho registráciu na MŠVVaŠ SR. Koordinuje tvorbu ostatných vnútorných predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona o vysokých školách. Vypracúva návrh Organizačného poriadku EU v Bratislave a Organizačného poriadku Rektorátu EU v Bratislave a metodicky usmerňuje tvorbu organizačných poriadkov celouniverzitných pracovísk.

Read more ...

1. ZÚ EU v Bratislave je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity. ZÚ EU v Bratislave je samostatné znalecké, vzdelávacie a vedecké pracovisko univerzity, so zaradením v organizačnej štruktúre univerzity podľa príslušných ustanovení jej Štatútu.

Read more ...

The Center for Drug and Counseling Services at the EU in Bratislava provides preventive-educational, counseling and professional-service services in the field of prevention of drug and other addictions for students of all faculties of the University of Economics in Bratislava.

Read more ...