The Rector's Secretariat is the Rector's Office for Administration and Organizational Work. It provides complex activities for the Rector's Secretariat, activities related to the preparation of documents and proposals for the Rector's decision, correspondence and tasks related to the activities of a standing advisory body of the Rector, make a records from the rector's meetings.

Read more ...

Oddelenie pre personálne a sociálne otázky zabezpečuje tvorbu stratégie riadenia ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov. Komplexne zabezpečuje personálnu politiku pre všetkých zamestnancov EU v Bratislave od vykonávania personálneho marketingu až po hodnotenie. Vykonáva koncepčnú, analytickú a systémovú činnosť pri rozhodovaní v oblasti personálnej a sociálnej politiky EU v Bratislave. Realizuje tvorbu interných pracovnoprávnych predpisov, smerníc s celouniverzitnou pôsobnosťou, pracovného poriadku a kolektívnej zmluvy.

Read more ...

Oddelenie právnych služieb a kontroly v zmysle príkazov rektora vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov avnútorných predpisov EU v Bratislave. Vypracúva vyhodnotenia kontrolnej činnosti. Zabezpečuje vybavovanie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach v platnom znení a internej smernice prijatej na aplikáciu tohto zákona v podmienkach univerzity. Je zodpovednou osobou úlohy podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení. Zabezpečuje agendu slobodného prístupu k informáciám v zmysle platného zákona, ktorá plní a príslušnej internej smernice.

Read more ...

Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „archív“) je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Metodicky riadi a usmerňuje chod spisovej služby univerzity a vykonáva predarchívnu starostlivosť na všetkých stupňoch jej riadenia.

Read more ...