Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne pripravuje návrh rozpisu dotácie z MŠVVaŠ SR mzdových prostriedkov na jednotlivé pracoviská EU v Bratislave. Sleduje čerpanie mzdových prostriedkov podľa programov, podprogramov, kategórií zamestnancov, pracovísk a položiek. Vyhotovuje štatistické výkazy a vypracováva rozbory. Vykonáva agendu priznávania všetkých platových náležitostí zamestnancom EU v Bratislave.

Vykonáva spracovanie miezd zamestnancom univerzity, v súvislosti s tým vykonáva agendu zdravotného, celého sociálneho poistenia, doplnkového dôchodkového poistenia, agendu dávok pri dočasnej pracovnej neschopnosti, agendu daní z príjmov fyzických osôb vrátane ročného zúčtovania, vrátane agendy daňového bonusu a vyhotovovania podkladov pre daňové priznania, agendu dôchodkového zabezpečenia. Vykonáva agendu evidencie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vyplácania odmien za práce vykonávané mimo pracovného pomeru za celú EU v Bratislave, vrátane plnenia povinností voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci kvestorovi.

 

Kontakty

ŠVANDOVÁ, Jana, Dipl. Ing., PhD.

ŠVANDOVÁ, Jana, Dipl. Ing., PhD.

Head of the Department

D3.16 +421 2 6729 5316 jana.svandova@euba.sk
BORKOVIČOVÁ, Ivana

BORKOVIČOVÁ, Ivana

Officer

D3.31 +421 2 6729 5331 ivana.borkovicova@euba.sk
KUBÍKOVÁ, Tatjana

KUBÍKOVÁ, Tatjana

Officer

D3.17 +421 2 6729 5317 tatjana.kubikova@euba.sk
ONDREJKOVÁ, Hilda

ONDREJKOVÁ, Hilda

Officer

D3.30 +421 2 6729 5330 hilda.ondrejkova@euba.sk
BRODZIANSKA, Renáta, Dipl. Ing.

BRODZIANSKA, Renáta, Dipl. Ing.

Officer

D3.29 +421 2 6729 5329 renata.brodzianska@euba.sk
VIŇAŠOVÁ, Darina

VIŇAŠOVÁ, Darina

Officer

D3.18 +421 2 6729 5318 darina.vinasova@euba.sk