Oddelenie pre plán a rozpočet zodpovedá za vykonávanie činností v oblasti plánu a rozpočtu EU v Bratislave. Spracováva návrh rozpočtu EU v Bratislave na trojročné obdobie vrozpočtovom informačnom systéme Štátnej pokladnice podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Pripravuje návrh rozpisu rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na pracoviská univerzity. Spracúva podklady na rozhodovanie voblasti rozpočtu afinancovania EU vBratislave.

Sleduje čerpanie finančných prostriedkov z dotácie štátneho rozpočtu podľa organizačného, programového, funkčného aekonomického členenia. Vypracúva podklady do výročnej správy o hospodárení EU v Bratislave. Zabezpečuje pokladničnú agendu, evidenciu a úhradu dodávateľských faktúr prostredníctvom Štátnej pokladnice. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci kvestorovi.

 

Úradné hodiny pre pokladňu:

denne mimo dňa výplaty od 10:00 do 12:00 hod.

 

Kontakty

SOMOLANYIOVÁ, Gabriela, Ing.

SOMOLANYIOVÁ, Gabriela, Ing.

Head of the Department

D3.15 +421 2 6729 5315 gabriela.somolanyiova@euba.sk
BYSTROŇOVÁ, Anna

BYSTROŇOVÁ, Anna

Officer

D3.12, D3.06 +421 2 6729 5312 +421 2 6729 5301 anna.bystronova@euba.sk
HORNÍKOVÁ, Zlatica, Ing.

HORNÍKOVÁ, Zlatica, Ing.

Officer

D3.33 +421 2 6729 5319 zlatica.hornikova@euba.sk
ONDRUŠOVÁ, Jana

ONDRUŠOVÁ, Jana

Officer

D3.13 +421 2 6729 5313 jana.ondrusova@euba.sk
VISKUPIČOVÁ, Gabriela

VISKUPIČOVÁ, Gabriela

Officer

D3.14 +421 2 6729 5314 gabriela.viskupicova@euba.sk