Oddelenie finančnej učtárne zabezpečuje vzmysle platných právnych predpisov vedenie podvojného účtovníctva za EU v Bratislave ako celok. Ako súčasť informačnej sústavy poskytuje podklady pre vypracovanie správy o hospodárení a pre štatistiku, informácie o stave a pohybe hospodárskych prostriedkov, ako aj ďalšie informácie, ktoré sú významným nástrojom riadenia.

V súlade s platnými predpismi likviduje cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách. Vedie agendu odberateľských faktúr. Zabezpečuje bezhotovostný platobný styk so Štátnou pokladnicou, v ktorej má univerzita otvorené a vedené bankové účty. Súčasne zabezpečuje zakladanie nových bankových účtov a ich rušenie. Vedie daňovú agendu na daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov právnických osôb. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.

 

Kontakty

MATTOVIČOVÁ, Iveta, Ing.

MATTOVIČOVÁ, Iveta, Ing.

Head of Department

D3.24 +421 2 6729 5187 iveta.mattovicova@euba.sk
FRÜHAUFOVÁ, Martina

FRÜHAUFOVÁ, Martina

Officer

D3.28 +421 2 6729 5340 martina.fruhaufova@euba.sk
JELENČIAKOVÁ, Jana

JELENČIAKOVÁ, Jana

Officer

D3.28 +421 2 6729 5328 jana.jelenciakova@euba.sk
KONDRKOVÁ, Alžbeta

KONDRKOVÁ, Alžbeta

Officer

D3.20 +421 2 6729 5341 alzbeta.kondrkova@euba.sk
MRÁZOVÁ, Anna

MRÁZOVÁ, Anna

Officer

D3.20 +421 2 6729 5320 anna.mrazova@euba.sk
PLESNÍKOVÁ, Alena

PLESNÍKOVÁ, Alena

Officer

D3.27 +421 2 6729 5327 alena.plesnikova@euba.sk
ŠIMLOVIČOVÁ, Marianna

ŠIMLOVIČOVÁ, Marianna

Officer

D3.21 +421 2 6729 5321 marianna.simlovicova@euba.sk
SIPOSOVÁ, Marta

SIPOSOVÁ, Marta

Officer

D3.26 +421 2 6729 5326 marta.siposova@euba.sk