Skip to Content

Loading page ...

Koordinuje organizačnú a legislatívnu činnosť na EU v Bratislave. Zodpovedá za tvorbu Štatútu EU v Bratislave, za tvorbu Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na EU v Bratislave a za ich registráciu na MŠVVaŠ SR. Koordinuje tvorbu ostatných vnútorných predpisov v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vypracúva Organizačný poriadok EU v Bratislave  a Organizačný poriadok rektorátu EU v Bratislave a metodicky usmerňuje tvorbu organizačných poriadkov celouniverzitných pracovísk a účelových zariadení. Participuje na príprave ročných plánov a dlhodobých koncepčných zámerov rozvoja EU v Bratislave. Administratívne zabezpečuje práce spojené s činnosťou prorektora pre rozvoj. Vedie korešpondenciu s nadriadenými a inými orgánmi a pracoviskami súvisiacu s agendou na úseku organizácie a rozvoja EU v Bratislave. Za činnosť referátu zodpovedá jeho zamestnanec prorektorovi pre rozvoj.

 

Kontakty

PUPÁKOVÁ, Zuzana, Mgr.

PUPÁKOVÁ, Zuzana, Mgr.

Officer

E3.12 +421 2 6729 5362 zuzana.pupakova@euba.sk

University of Economics in Bratislava is a member of various International Institutions

Downloading of texts, photos and other materials is only allowed with the permission of the University of Economics in Bratislava and the writing of a resource.

© 1940 - 2021 University of Economics in Bratislava