Skip to Content

Loading page ...

spolufinancovaný fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy OPVaV-2009/2.2/02-SORO
ITMS 26220220063
Časový rámec realizácie projektu 02. 2010 - 04.2012

University of Economics in Bratislava is a member of various International Institutions

Downloading of texts, photos and other materials is only allowed with the permission of the University of Economics in Bratislava and the writing of a resource.

© 1940 - 2021 University of Economics in Bratislava