Skip to Content

Loading page ...

spolufinancovaný fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Kód výzvy OPVaV-2009/4.1/03-SORO
ITMS 26240120032
Časový rámec realizácie projektu 09. 2010 - 09.2013

University of Economics in Bratislava is a member of various International Institutions

Downloading of texts, photos and other materials is only allowed with the permission of the University of Economics in Bratislava and the writing of a resource.

© 1940 - 2021 University of Economics in Bratislava