VEREJNOSŤ

Sloboda informácií 

Ekonomická univerzita v Bratislave, ako povinná osoba v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o slobode informácií), povinne zverejňuje tieto informácie. Viac 


Oznam pre verejnosť

Obchodná verejná súťaž

 


Uznávanie dokladov o vzdelaní

Žiadosti o uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou na akademické účely, vyhotovovanie duplikátov diplomov a vysvedčení, vydávanie potvrdení pre účely sociálneho zabezpečenia, vydávanie potvrdení o správnosti údajov o získanom vzdelaní vybavuje Pedagogické oddelenie EU v Bratislave.

 


Výberové konanie 

  • Profesor na FHI

  • Odborný asistent na NHF

  • Odborný asistent na OF

  • Odborný asistent na FMV


Voľné pracovné miesta 

  • Skladník v dvojzmennej prevádzke do SEK

  • Výskumný pracovník
  • Odborné referentky na FHI
  • Sekretárka vedúceho katedry FMV
  • Údržbár - inštalatér

Verejné obstarávanie


Verejné obstarávanie Ekonomická univerzita, n.f.


Povinne zverejnené dokumenty 


Kurzy pre verejnosť