VEREJNOSŤ

Sloboda informácií 

Ekonomická univerzita v Bratislave, ako povinná osoba v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o slobode informácií), povinne zverejňuje tieto informácie. Viac 


Oznam pre verejnosť

Dlhodobý prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa na Palisádach č. 22 a 24 v Bratislave 


Uznávanie dokladov o vzdelaní

Žiadosti o uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou na akademické účely, vyhotovovanie duplikátov diplomov a vysvedčení, vydávanie potvrdení pre účely sociálneho zabezpečenia, vydávanie potvrdení o správnosti údajov o získanom vzdelaní vybavuje Pedagogické oddelenie EU v Bratislave.

 


Výberové konanie 

  • Odborný asistent na NHF

  • Odborní asistenti PHF KE


Voľné pracovné miesta 

  • Upratovačka na Horský park

  • Knihovník-špecialista SEK

  • Referent/ka do ÚMV

  • Technik do ŠD Ekonóm

  • Odborná referentka na D-FHI

  • Jazykový redaktor/ka do Vydavateľstva EKONÓM

  • Referent na ÚMV

  • Koordinátor na ÚMV

  • Sekretárka na Katedru operačého výskumu a ekonometrie FHI

  • Upratovačka ŠD Ekonóm

  • Vrátnik/informátor - Horský park


Verejné obstarávanie


Verejné obstarávanie Ekonomická univerzita, n.f.


Povinne zverejnené dokumenty 


Kurzy pre verejnosť