VEREJNOSŤ

Sloboda informácií 

Ekonomická univerzita v Bratislave, ako povinná osoba v zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o slobode informácií), povinne zverejňuje tieto informácie. Viac 


Oznam pre verejnosť

 


Uznávanie dokladov o vzdelaní

Žiadosti o uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou na akademické účely, vyhotovovanie duplikátov diplomov a vysvedčení, vydávanie potvrdení pre účely sociálneho zabezpečenia, vydávanie potvrdení o správnosti údajov o získanom vzdelaní vybavuje Pedagogické oddelenie EU v Bratislave.

 


Výberové konanie 

  • Docent na FAJ

  • Odborný asistent na FAJ

  • Lektor na FAJ

Voľné pracovné miesta 

  • Upratovačka

  • Referent/ka do Oddelenie medzinárodnej spolupráce

  • Referent(ka) pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

  • Pracovník SEK

  • Ubytovateľka

  • Vrátnik/informátor - Vlčie hrdlo

  • Údržbár

  • Prevádzkový zámočník

  • Upratovačka

  • Upratovačka

  • Vrátnik/informátor - Horský park


Verejné obstarávanie


Verejné obstarávanie Ekonomická univerzita, n.f.


Povinne zverejnené dokumenty 


Kurzy pre verejnosť