Vydavateľstvo EKONÓM

Kontakt:

Riaditeľ vydavateľstva:

PhDr. Ondrej Buchan
tel: +421 2 6729 1217
buchan@euba.sk
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava


Kontakt autorov s vydavateľstvom
zabezpečuje:

Silvia Kralovičová
tel: +421 2 6729 1229
silvia.kralovicova@euba.sk

Významným medzníkom v edičnej činnosti školy sa stalo založenie Vydavateľstva EKONÓM, ktoré od 1.1.1996 zabezpečuje kompletnú vydavateľskú činnosť od jazykovej úpravy rukopisov, počítačového zalomenia, tlač až po predaj v dvoch predajniach v areáli univerzity na Dolnozemskej ceste a v jednej predajni na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach.

Služby vydavateľstva

 • vydávanie študijnej literatúry (učebných textov, učebníc a monografií)
 • tlač študijných programov
 • vydávanie zborníkov z konferencií, separátov a výstupov výskumných úloh
 • vydávanie vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady a informačného spravodajcu EKONÓM
 • tlač propagačných materiálov a merkantilu
 • tlač podkladovej literatúry na prípravu na prijímacie skúšky 
 • zásielkový a priamy predaj produkcie vydavateľstva 
 • čiernobiela a farebnú tlač
 • tlač súborov na 13 počítačoch s pripojením na internet
 • kopírovanie s obsluhou alebo samoobsluhou
 • laminovanie
 • predaj kancelárskych potrieb
 • 8 druhov viazania dokumentov a prác (na počkanie: lišta, hrebeň plastový aj drôtený, termoväzba, kanálová väzba, do 24 hodín: knihárske práce ako väzba V1-zošit, V2-lepená brožúra, V8-lepená knižná, napr. na dizertačné práce).
 • PONUKA PRE ŠTUDENTOV - tlač a viazanie bakalárskych a diplomových prác

Rozmnožovne:

Objekt Výučba 2  miestnosť D1.06

prevádzková doba: pondelok až piatok v čase od 7:30 – 11:00 h a 12:00 – 14:30 h

Objekt Výučba 1 D201

prevádzková doba: pondelok až štvrtok v čase od 8:30 – 12:00 h a 13:00 – 15:30 h a v piatok v čase od 8:30 – 11:30 h a 12:30 – 14:30 h

Predajňa vydavateľstva:

Objekt Výučba 2 suterén

Prevádzková doba Po - Pia : 8.30 – 12.00 h., 13.00 – 15.00 h.

tel.: +421 2 6729 5768

Dokumenty