EU v Bratislave podporuje vysielanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov za účelom prednáškových pobytov alebo s cieľom rozvíjať odbornú spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

V rámci výzvy na súčasný akademický rok 2018/2019 sa pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci prihlasujú na výberové konanie nasledovne:

Výberové konanie nepedagogických zamestnancov na mobility za účelom školenia v rámci celouniverzitných pracovísk:

 • Organizačný referát
 • Centrum informačných technológií
 • Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie (Kapušany)
 • Pedagogické oddelenie
 • Centrum telesnej výchovy a športu
 • Oddelenie pre vedu a doktorantské štúdium
 • Ústav ekonómie a manažmentu
 • Národné centrum európskych a globálnych štúdií
 • Ekonomické rozhľady
 • Ústav medzinárodných vzťahov
 • Oddelenie medzinárodnej mobility
 • Oddelenie medzinárodnej spolupráce
 • Bratislavská Business School
 • Slovenská ekonomická knižnica
 • Centrum na zabezpečenie a podporu kvality
 • Sekretariát kvestorky
 • Oddelenie pre plán a rozpočet
 • Oddelenie finančnej účtarne
 • Oddelenie prevádzky a investícií
 • Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej účtarne
 • Oddelenie pre verejné obstarávanie
 • Právny referát
 • Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb
 • Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
 • Oddelenie pre personálne a sociálne otázky
 • Referát civilnej ochrany
 • Referát kontroly
 • Referát BOZPaPO
 • Archív
 • Centrum protidrogovích a poradenských služieb

bude prebiehať osobne na Oddelení medzinárodnej mobility, pričom hlavnými kritériami výberu účastníkov bude najmä podrobný program mobility, pridaná hodnota danej mobility pre EU v Bratislave, motivácia a jazykové znalosti.

 

Pozor:

Výberové konanie pedagogických zamestnancov na mobility za účelom výučby a pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobility za účelom školenia v rámci jednotlivých fakút, bude prebiehať osobitne na jednotlivých fakultách v kompetencii prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

Povinnou súčasťou každého výberového konania je zápisnica z výberového konania spolu s nominačnou listinou vybraných účastníkov.

Všetci záujemcovia o mobilitu (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) sú zároveň povinní k prihláške k výberovému konaniu doručiť aj podrobný program mobility s výberom destinácie, ktorú neskôr nebude možné zmeniť, nakoľko hodnotenie výberového procesu bude priamo korešpondovať s konkrétnym programom v danej destinácii, ktorú si potenciálny účastník mobility uvedie do prihlášky.

Ďalšie informácie na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-v-eu

 

ucitelske zamestnanecke mobility