Dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

  • vedúci Katedry jazykovedy a translatológie FAJ

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie 3. stupňa štúdia (podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia cudzieho jazyka (AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ) na filozofickej, resp. pedagogickej fakulte), odborná manažérska a pedagogická prax, predložená koncepcia rozvoja katedry, bezúhonnosť.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní treba doložiť: profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní, prehľad odbornej praxe, koncepciu rozvoja katedry, prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a súhlas k spracovaniu osobných údajov.

Uvedené materiály treba doručiť na Dekanát Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5  do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk.