1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

  • 1 miesto výskumného pracovníka na Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania so zameraním na: cestovný ruch, verejné služby, podnikové financie, destinačný manažment, manažment a marketing trhových služieb.

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov sa posudzujú najmä tieto kritériá: ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa štúdia ekonomického zamerania, prax vo výskumnej činnosti, prax s manažmentom výskumných projektov a vedením výskumných tímov, skúsenosti s medzinárodnou vedecko-výskumnou spoluprácou, aktívna znalosť anglického jazyka, organizačné, manažérske a komunikačné schopnosti, bezúhonnosť.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní, ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, treba doložiť:

  • profesijný životopis,
  • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach,
  • prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti,
  • prehľad doterajšej praxe,
  • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Predpokladaný deň nástupu: dohodou

Forma výberového konania: ústny pohovor

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.