1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie profesor na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

1 miesto na Katedre podnikových financií so zameraním:

  • v tvorivej (vedecko-výskumnej) oblasti na výskum problematiky finančného riadenia multinacionálnych podnikov, riadenia ich ekonomickej výkonnosti a ďalších aspektov medzinárodného finančného manažmentu;
  • v pedagogickej oblasti koncentrácia na problematiku finančného manažmentu, medzinárodného finančného manažmentu;

 

1 miesto na Katedre podnikových financií so zameraním:

  • v tvorivej (vedecko-výskumnej) oblasti na výskum kvantitatívnych metód a metód operačného výskumu v problematike financovania podnikov, riadenia ich finančnej a ekonomickej výkonnosti a integrácie komplexných hodnotiacich systémov pri optimalizácii podnikových procesov; participácia na riešení projektov v tematickej oblasti finančnej výkonnosti a reputačného potenciálu podnikov;
  • v pedagogickej oblasti koncentrácia na problematiku mikroekonómie, finančného manažmentu, finančnej matematiky a štatistiky.

 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadenie funkcie profesor:

Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie profesora sa posudzujú najmä tieto kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna znalosť cudzieho jazyka a iné významné skutočnosti z odborného pôsobenia uchádzača o funkciu profesora.

 

K žiadosti o účasť na výberovom konaní, ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, treba doložiť:

  • profesijný životopis,
  • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti,
  • prehľad doterajšej praxe,
  • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Predpokladaný deň nástupu: dohodou

Forma výberového konania: ústny pohovor

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Personálne oddelenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.