Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • funkcie vedúceho Katedry matematiky a aktuárstva

Nástup do funkcie: dohodou

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

vedecká hodnosť PhD., resp. CSc., prax v pedagogickom procese aspoň 10 rokov, skúsenosť s riadením kolektívu, výskumná a publikačná činnosť, bezúhonnosť.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. tituly a vedecké hodnosti získané v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a výskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ, koncepciu rozvoja katedry a prehľad doteraz vykonávaných funkcií.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. 3. 2019 o 9.00 h v zasadačke FHI EU v Bratislave č. d. D7.08, VII. poschodie, Dolnozemská cesta 1, Bratislava formou ústneho pohovoru.