Dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 • vedúci Katedry nemeckého jazyka

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • VŠ vzdelanie 3. stupňa štúdia (podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia príslušného cudzieho jazyka na filozofickej, resp. pedagogickej fakulte),
 • odborná manažérska a pedagogická prax,
 • predložená koncepcia rozvoja katedry,
 • bezúhonnosť.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní treba doložiť:

 • profesijný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • odbornú prax,
 • koncepciu rozvoja katedry,
 • prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • a súhlas na spracovanie osobných údajov.

Uvedené materiály treba doručiť na Dekanát Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk.