Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 • vedúceho oddelenia správy systémov a sietí Centra informačných technológií Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

Termín nástupu: 1.11.2018

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa (ekonomické, technické so zameraním na IT)
 • znalosť problematiky počítačových sietí (spravovanie sietí, DNS, registrácia domén,...)
 • ovládanie a prax v oblasti správy rozsiahlych počítačových sietí Ethernet LAN a WAN a sieťových zariadení min. 15 rokov
 • znalosť práce operačných systémov Windows a Unix (Linux)
 • znalosť virtualizácie systémov
 • znalosť z oblasti správy emailových serverov
 • ovládanie rôznych verzií MS Windows, MS Office
 • iné preukázateľné vzdelanie (certifikáty, diplomy) v relevantnej odbornej oblasti
 • znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni B2
 • schopnosť viesť kolektív (do 10 ľudí).
 • zodpovednosť, samostatnosť, bezúhonnosť.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z., platová trieda 11.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi, výpisom z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a súhlasom k spracovaniu osobných údajov treba doručiť od uverejnenia na www.euba.sk do štyroch týždňov na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, personálne odd., Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

Bližšie informácie na tel. č. 02 67295114, Ing. Marián Križovenský