Dekanka Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent takto:

  • 1 miesto na Katedru obchodného podnikania
  • 3 miesta na Katedru finančného riadenia podniku
  • 1 miesto na Katedru ekonómie
  • 2 miesta na Katedru kvantitatívnych metód
  • 3 miesta na Katedru informačnej a jazykovej komunikácie

Predpokladaný nástup do funkcie: dohodou

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, dosiahnutá hodnosť PhD., resp. CSc., pedagogická prax, aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, aktívna účasť na vedeckých konferenciách, komunikačné schopnosti, bezúhonnosť.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach (pokiaľ bolo vzdelanie, resp. vedecko-pedagogický titul získaný v zahraničí, treba doložiť notársky overené rozhodnutie o uznaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania v SR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice.