Dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 2 funkčných miest „Docent“ na Katedru medzinárodných politických vzťahov FMV pre študijný odbor „Medzinárodné ekonomické vzťahy“
  • 1 funkčného miesta „Docent“ na Katedru medzinárodných ekonomických vzťahov ahospodárskej diplomacie FMV pre študijný odbor „Medzinárodné ekonomické vzťahy“

Všeobecné kritériá akonkrétne podmienky na obsadenie funkčného miesta docenta:

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta podľa § 75 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. vznení neskorších predpisov je vedecko-pedagogický titul „docent“ vštudijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo vpríbuznom študijnom odbore.

Všeobecné kritériá vychádzajú zo štruktúry akreditovaných študijných odborov EU vBratislave. Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie docenta sa posudzujú najmä kritériá: kvalifikačné predpoklady, pedagogická, vedeckovýskumná apublikačná činnosť ainé významné skutočnosti zodborného pôsobenia uchádzača ofunkciu docenta.

Kžiadosti o účasť na výberovom konaní suvedením svojho súhlasu na spracovanie osobných údajov vsúlade so zákonom oochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, prehľad opublikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, úradne overené doklady odosiahnutom vzdelaní – akademických a vedeckých tituloch (pokiaľ bolo dosiahnuté vzdelanie vzahraničí, doložiť notársky overené rozhodnutie ouznávaní predložených dokladov na účely výkonu regulovaného povolania vSR podľa zákona č. 422/2015 Z. z. ouznávaní dokladov ovzdelaní aouznávaní odborných kvalifikácií aozmene adoplnení niektorých zákonov), prehľad odoterajšej praxi, výpis zregistra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a čestné vyhlásenie oiných pracovných pomeroch svysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj vzahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka suvedením údaja otýždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona oVŠ).

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená vslovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk.

Predpokladaný termín nástupu je september 2018. Výberové konanie sa uskutoční ústnym pohovorom.