Dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii  l e k t o r  pre výučbu v študijnom programe cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia nasledovne:

Katedra jazykovedy a translatológie

  • 1 miesto na výučbu predmetov v anglickom jazyku
    Nástup: 1. 7. 2018 

Katedra románskych a slovanských jazykov

  • 1 miesto na výučbu predmetov vo francúzskom jazyku
    Nástup: 1. 9. 2018

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky pre lektora:

ukončené VŠ vzdelanie 1. stupňa štúdia príslušného cudzieho jazyka na filozofickej, filologickej, humanitnej alebo pedagogickej fakulte (cudzí jazyk ako rodný jazyk je vítaný). Požadovaná odborná prax 3 roky vo výučbe príslušného cudzieho jazyka, bezúhonnosť.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní so súhlasom k spracovaniu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť:  profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (pokiaľ bolo vzdelanie získané v zahraničí, treba doložiť notársky overený úradný preklad dokladu o vzdelaní), prehľad doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ  a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5.

Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.